FAQs คำถามที่พบบ่อย
 
ForumForumDiscussionsDiscussionsการขอฟอร์มด้วยล...การขอฟอร์มด้วยล...VDO แนะนำการใช้งานเบื้องต้นVDO แนะนำการใช้งานเบื้องต้น
Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
New Post
 7/22/2011 4:55 PM
 
 Modified By host  on 8/30/2011 6:00:23 PM

VDO แนะนำการกรอกฟอร์มเบื้องต้น
สำหรับระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

VDO แนะนำเบื้องต้น โครงการ Digital Signature Logout
เป็น VDO แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งไฟล์ XML ที่มีการใช้ Digital Signature และแนะนำระบบส่งคำขอที่มีการใช้ Digital Signature

VDO การอบรมระบบ EDI และ XML โครงการ Digital Signature
วันที่ 2-3 มีนาคม 2554

 
Disabled 
Previous
 
Next
 Disabled
ForumForumDiscussionsDiscussionsการขอฟอร์มด้วยล...การขอฟอร์มด้วยล...VDO แนะนำการใช้งานเบื้องต้นVDO แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved