เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

 

 กรุณาใช้ Internet Explorer เท่านั้น  

 

 คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
Form D (ระบบ ESS)    Form E (ระบบ ESS)    Form CO ทั่วไป (ระบบ ESS)    คู่มือการสมัครใช้งาน ESS    วิธีแก้ไขหากเป็น Microsoft Edge    คู่มือระบบต้นทุนร่วม    คลิปบรรยายระบบต้นทุนร่วม


                    ด้วยกรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form TP ด้วยระบบ ESS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดวันใช้งานจริง โดยผู้ประกอบการสามารถทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) ได้ทางเว็บไซต์

http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่


 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

 

 ปัญหาที่พบบ่อย 

 

 
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

 ประกาศ

 

                    1. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ  ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.
                    

                    2. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form JTEPA ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017

 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement – JTEPA) จะมีการปรับเปลี่ยนการบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นฉบับปี 2017 (HS 2017) โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link

 

 • แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองฯ Form JTEPA ที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่

 • กรณีสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 : หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2002 (เดิม) สามารถใช้ผลตรวจต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ

 • แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24 ฉบับใหม่ (แบบต้นทุน 01-24 ของ Form JTEPA) คลิกที่นี่

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form JTEPA ภายใต้ HS 2002 ต้องมารับ Form JTEPA ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น 

 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ !! 

จากปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ฟอร์มที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ กรมฯ ขอเรียนว่า เป็นการขัดข้องจากเงื่อนไขในการดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบพิมพ์ฟอร์ม โดยขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสามารถพิมพ์ฟอร์มได้แล้ว แต่ยังพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงผลในบางฟอร์ม จึงทำให้การพิมพ์ฟอร์มมีความล่าช้ากว่าปกติ อย่างไรก็ดี กรมฯ จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ !! 
สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00-10.00 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

 


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2564)

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564


 ประกาศ ! กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 4  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป
 

 

                    กรมฯ จะ ปิด ระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form AK, AJ และ AANZ กรณีการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยเปิดให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น

 


จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้


 

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

   
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 • การยื่นขอหนังสือรับรองฯ ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th

 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form AK, AJ และ AANZ กรณีส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน และนิวซีแลนด์ จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้

 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 10 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D, Form C/O ทั่วไป, Form TC และ Form E) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829 (การจดทะเบียนใช้งาน ESS), 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564


 

 ประกาศ!
การเพิกถอนสิทธิฯ GSP (Form A) ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

 

                    ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีร์กีซ เนื่องจากปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้ ปานกลางระดับสูง (upper-middle income country) ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิฯ GSP ของ EAEU ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการภายในระยะเวลา และเกณฑ์ในการให้สิทธิฯ ดังนี้


                    1. สินค้าจะต้องเดินทางถึง/นำเข้าประเทศปลายทาง (Arrival Date) ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย
                    2. หากสินค้าเดินทางถึงประเทศปลายทางภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ไปแสดง ณ ขณะนำเข้า ผู้ประกอบการสามารถขอสงวนสิทธิโดยจ่ายภาษี MFN Rate ไว้ และนำ Form A ไปแสดงเพื่อขอคืนภาษีตามสิทธิฯ GSP
ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่นำเข้า โดยการขอ Form A ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการทำหนังสือชี้แจง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการนำเข้าที่พิสูจน์ได้ว่าสินค้าเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง (Arrival Date) และมีการผ่านพิธีการศุลกากรได้ทันตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ปรับปรุง วันที่ 1 ตุลาคม 2564)


 

  ประกาศ 

การส่งข้อมูล e-Form D ผ่านระบบ ASW และแนวทางแก้ไขปัญหา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 


  ประกาศ!

                   

                    กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรการทางศุลกากรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1.การลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม  2.การงดเบี้ยปรับ  3.การเพิ่มเติมประเภทหลักประกันในการขอทุเลาการเสียอากร  4.การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal รายละเอียด คลิกที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


 ประกาศ

 

                    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และในประเทศไทย ได้มีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผู้ประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์การที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการฯ ซึ่งประกอบด้วย ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ  ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และ ระบบบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 


                    1. รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการของผู้ประกอบการทางเว็บไซต์ helpdesk.dft.go.th 
                    2. สายด่วน 1385 โดยจะมีการโอนสายไปให้เจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ

 


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564


  ประกาศ

 7 แนวทางการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ช่วง COVID – 19 ระลอก 4
 

 

 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการส่งคำขอ - รับบัตรประจำตัวผู้ส่งออกฯ / การติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ ของกรมการค้าต่างประเทศ แบบ No Visit โดย คลิกที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


 

 ประกาศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)

 

                    กรมฯ ได้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต เพื่อแทนการออกหนังสือบริษัทผู้ผลิตในการยินยอมให้ผู้ส่งออกใช้ต้นทุนร่วมกับตน โดยกรมฯ กำหนดแผนงานดังนี้


                    1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการระบบการบันทึกข้อมูลยินยอมฯ ดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตสินค้า (เฉพาะพิกัดศุลกากรที่ 25 - 97) ที่ได้มีการยินยอมให้ผู้ส่งออกใช้ต้นทุนร่วมของตน เข้าใช้งานระบบดังกล่าวนี้ ก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฯ นี้กับระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O)


                    2. ตั้งแต่วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เปิดการเชื่อมโยงข้อมูลการยินยอมให้ใช้ต้นทุนร่วมฯ กับระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) พร้อมทั้งยกเลิกการแนบหนังสือบริษัทผู้ผลิตที่แจ้งความยินยอมให้บริษัทผู้ส่งออกใช้ต้นทุนร่วมกับตน ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


 ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


 ประกาศ !

 

                    กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form TC (Thai-Chile)ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


                    กรมฯ จะ ปิด ระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form TC และ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับ โดย เปิด ให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น


จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้


                    Form TC
                    

                    ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form TC ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

                    วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form TC ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และ เริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


                    Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน)


                    ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ด้วยระบบ DS
ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น


                    วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และ เริ่มใช้งานระบบฯ
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

VDO การอบรมผ่านระบบ ZOOM "เรื่องกรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS  อย่างไรให้ถูกต้อง จัดเมือ่วันที่  10  มิถุนายน  2564


 • การยื่นขอหนังสือรับรองฯ ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form TC และ Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)
 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form TC และ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้
 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 8 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D และ Form C/O ทั่วไป) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829 (การจดทะเบียนใช้งาน ESS), 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564


 ประกาศ


                    ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบข้อมูลบันทึกการยินยอมให้ใช้ต้นทุน (ผู้ผลิต) สำหรับให้ผู้ผลิตสินค้ากรอกข้อมูลแสดงการยินยอมให้ผู้ส่งออกร่วมใช้ผลตรวจต้นทุนฯ ในการประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สินค้าพิกัดศุลกากร 25 – 97 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการออกหนังสือบริษัทฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการ


                    เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดวันใช้งานจริง ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) ได้ที่
http://demoedi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=109 หรือ คลิกที่นี่
 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ แจ้งผลการทดสอบระบบฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ 02 547 4810

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564


 

 ประกาศ ! กำหนดการให้บริการออก Form TC (FTA Thai - Chile) และ Form E (ASEAN - China) เฉพาะส่งออกไปประเทศจีน ด้วยระบบ ESS

 

                   ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ จะ ยกเลิก การใช้ระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form TC และ Form E ตามลำดับ และ เปิด ให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น

 

                   ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับบริการฯ ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนการใช้งานระบบ ESS กับกรมฯ เป็นลำดับแรก โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่่

 

                   ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ กับกรมฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 8 ประเภทดังต่อไปนี้ Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D และ Form C/O ทั่วไ ไม่ต้องดำเนินการใหม่

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564


 ประกาศ ! 
 
                    ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตราประทับที่แสดงบน Form D รูปแบบกระดาษที่ออกจากหน่วยงานกรมการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี จะเป็น “Nonthaburi” เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงข้อมูลของ e-Form D 

** เมียนมา ได้แก้ไขปัญหาระบบ e-Form D ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ดังนั้น ผู้นำเข้าจึงใช้ e-Form D ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้ดังเดิม **
  
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 (ปรับปรุง วันที่ 3 พฤษภาคม 2564)


 6 แนวทางการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอก 2 รายละเอียดดังนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564


 ประกาศ !!

 

แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับสินค้าผลไม้

 
                    ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนด แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับสินค้าผลไม้ 12 รายการ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว อยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (WATCH-LIST) โดยกำหนดให้ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ Form E แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

 

 

                    1.  ใบกำกับสินค้า (Invoice)

                    2.  ใบตราส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ (B/L, AWB, Truck Bill ฯลฯ)

                    3.  แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24) โดยระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ข้อความยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าในประเทศที่ขอรับหนังสือรับรองฯ 2) วันที่ส่งออก 3) ด่านที่ส่งออกของไทย 4) ประเภทยานพาหนะ และ 5) ชื่อยานพาหนะ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

                    4.  หนังสือรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์การผลิตภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศผู้ให้สิทธิ (หนังสือรับรองกรมฯ) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

                    5.  เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ/สินค้า ที่สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ อาทิ ใบเสร็จซื้อขาย เป็นต้น รายละเอียด คลิกที่นี่


ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564


 ประกาศ


                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียนต่อไป รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

 

https://forms.gle/iMJkRi8Zx21wmAFA9

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


  ประกาศ !!


แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าส้มโอ


                    ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าส้มโอสดหรือแห้ง (FRESH OR DRIED POMELO) พิกัดศุลกากร 0805.40 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าส้มโอแปรรูปต่างๆ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว อยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (WATCH-LIST) โดยให้ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ต้องระบุข้อความยืนยันแหล่งที่มาของส้มโอในประเทศ เพิ่มเติมลงในข้อ 1 ของแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24) ดังตัวอย่าง คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564


  ประกาศ

แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท

 

                    ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนด แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท เกี่ยวกับ


                    1. การขอหนังสือรับรองฯ ที่มีใบกำกับสินค้า (Invoice) มากกว่า 5 Invoices
                    2. ประเภทสินค้าเฝ้าระวัง
                    3. การขอสำเนาหนังสือรับรองฯ ทุกประเภท ที่ออกโดยระบบ ESS

 

โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรับปรุง วันที่ 5 ตุลาคม 2564)


ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 มกราคม 2564)

 

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564


 ประกาศ !! 
 
การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า


                    ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้าก่อนวันรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก (On Board date) จากเดิม 3 วันทำการ เป็น 5 วันทำการ สำหรับการส่งออกไปยังทุกประเทศ

 

                    ทั้งนี้ กรณี Form C/O ทั่วไป ส่งออกไปประเทศบราซิล ยังคงสามารถขอล่วงหน้าได้ 20 วัน และ Form D ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ขอล่วงหน้าได้ 15 วัน ดังเดิม

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564


 ประกาศ !!
 

แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าทุเรียน


                    ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าทุเรียน ประกอบด้วย ทุเรียนสด (FRESH DURAIN) พิกัดศุลกากร 0810.60 และทุเรียนแช่แข็ง (FROZEN DURAIN) พิกัดศุลกากร 0811.90 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าทุเรียนแปรรูปต่างๆ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว อยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (WATCH-LIST) โดยให้ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ต้องระบุข้อความยืนยันแหล่งที่มาของทุเรียนในประเทศ เพิ่มเติมลงในข้อ 1 ของแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24) ดังตัวอย่าง คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Port of Discharge ที่ปรับปรุงใหม่


                    ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ปรับปรุง Port of Discharge สำหรับอาเซียน 9 ประเทศ ในระบบการออกหนังสือรับรองฯ Form D เพื่อรองรับการใช้งาน e-Form D ให้เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

 

 • การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบ File XML สามารถศึกษา Schema Port of Discharge ของ Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)
 • วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form D และเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


  ประกาศ 


 กรมฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการขอ Form D ดังนี้

 

กรณีด่านศุลกากรประเทศผู้นำเข้าไม่พบข้อมูล e-Form D ทั้งที่สถานะเป็น "กรมศุลกากรปลายทางได้รับข้อมูลแล้ว" ขอให้ผู้นำเข้าติดต่อผ่านช่องทางข้างล่างนี้

 

ASEAN HELPDESK CALLCENTER

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ ESS


                    ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form C/O ทั่วไป และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS)

                   

                    ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form C/O ทั่วไป ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 • การยื่น Form C/O ทั่วไป ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form C/O ทั่วไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)

 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form C/O ทั่วไป จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้

 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่

 • ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 7 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK และ Form D) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

   
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS


                    ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่


ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)
 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้ 
 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่
 • ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
 • ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่
 • สามารถทดสอบการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ   สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form E สำหรับเวียดนาม

 


                    ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form E สำหรับส่งออกไปเวียดนามกำหนดใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) ทั้งนี้ หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยศึกษา HS 2017 ของเวียดนามก่อนใช้งานจริง คลิกที่นี่

 

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E ไปเวียดนาม ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form E ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม  2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form E ให้รองรับ HS 2017 สำหรับเวียดนาม และเริ่มใช้งานระบบฯ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838,      0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


ประกาศ

 

                    ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมฯ ยกเลิกการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า (ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยระบบ EDI ทั้งหมด โดยจะให้บริการด้วยระบบ Digital Signature แทน ขอให้ดำเนินการดังนี้

 

                    ๑. วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ EDI ไว้ ขอให้มารับหนังสือสำคัญฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ๒. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. กรมฯ เปิดใช้งานระบบการให้บริการออกใบอนุญาตฯ / ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แทน

                   

                    ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับระบบดังกล่าวฯ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ได้ ในระหว่างนี้ ถ้าบริษัทใดพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ท่านสามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับรองรับการใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้โดยดาวน์โหลดที่นี่ หรือ คลิก Link ที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๔๗-๔๗๕๖ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๒๗ - ๘ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๑ หรือ ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ และสายด่วน ๑๓๘๕”

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


ประกาศ ! การยื่นคำขอจดทะเบียน ESS แบบไร้กระดาษ


                    ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ยกระดับการให้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) เป็นแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยหลังจากผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติในระบบฯ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องนำคำขอฯ รูปแบบกระดาษมายื่น ณ หน่วยงานให้บริการอีกต่อไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829, 0 2547 4837, 0 2547 4830 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563


ประกาศ !


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มด้วยระบบ EDI  ได้แก่ฟอร์ม C/O ทั่วไป, ฟอร์ม C/O (ไก่  มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลา ข้าว) ฟอร์ม E, ฟอร์ม AI,  ฟอร์ม FTA ไทย – อินเดีย,  ฟอร์ม TP,  ฟอร์ม TC , ฟอร์ม GSTP  และ ฟอร์ม  A รัสเซีย ใช้ระบบ Digital Signature แทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (  COVID – 19)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


 ประกาศ

 

                    เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID - 19) มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษกจะปิดให้บริการในวันเสาร์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563


 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


 ประกาศ ! การแสดงพิกัดศุลกากร Form C/O ทั่วไป

                   

                   ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form C/O ทั่วไป ให้กรอกพิกัดศุลกากรในคำขอ ระดับ 8 หลัก ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการแสดง HS Code บนหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป จะแสดงพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศ !

 

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ไทยเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Form D กับเมียนมา สปป.ลาว และฟิลิปปินส์

 • เพื่อความสะดวกในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของ ผู้นำเข้า ในระยะแรกขอให้ผู้ประกอบการใช้ Form D กระดาษ ควบคู่ไปกับการใช้ e-Form D จนกว่าศุลกากรประเทศปลายทางไม่พบปัญหาใดๆ จากการใช้ e-Form D

   
 • ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830,0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563


ประกาศ


                  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม  2563 เป็นต้นไป เมียนมา และสปป.ลาว สามารถใช้ e-Form D ได้เช่นเดียวกับ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน และกัมพูชา

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563


  ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017
ของ Form C/O ทั่วไป

 

          ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป กำหนดให้ใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษา HS 2017 ภายใต้ Form C/O ทั่วไป โดย คลิกที่นี่ 
 

          วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form C/O ทั่วไป และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562


  ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมฯ ได้ปรับระบบฯ  ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) (ยกเว้นเวียดนามยังคงใช้ HS 2012) ทั้งนี้ หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า   ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง
 1. ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก
   -
  จีน
   -
  ฟิลิปปินส์
   -
  มาเลเซีย
   -
  บรูไน
   -
  สิงคโปร์
   -
  อินโดนีเซีย
   -
  กัมพูชา
   -
  เมียนมา
   -
  ลาว
 2.  ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure)
 3.  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า(Rules of Origin)
 4.  (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule)
 5.  Form E ใหม่
 6.  Flowchart แนวทางการค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้า
 7.  การใช้งานระบบฯ Form E ใหม่
 8.  ศึกษาการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ใหม่ (รูปแบบเดียวกับ Form D ASW) โดย คลิกที่นี่
 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form E จากระบบฯ เดิมมาใช้กับระบบฯ ใหม่ได้  

 •  การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป คลิกรายละเอียด (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)  

 •  ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form E ภายในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

 • วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form E และเริ่มใช้งานระบบฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 •  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 


 

 

 

 

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved