ประกาศ

 

ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
คลิกที่นี่

 

 

ผู้ประกอบการสามารถทดสอบการใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ ESS ก่อนใช้งานจริงในวันที่ 3 มกราคม 2564 ผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่


 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2567

 

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

เวลา 13.30  -  16.00 น.

 

 

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก

 

กำหนดการ ( เอกสารแนบ )

เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : เมื่อผู้สนใจลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว กรมฯ จะปิดรับการลงทะเบียน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567


ประกาศ                    ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567


ประกาศ

 

  

                    1. ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.


                    2. ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

                    3. ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567


ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก

 

ขอแจ้งการ เปิด - ปิด การให้บริการ ดังนี้

  

 

                    1. ปิด ให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงเวลา 17.30 น.


                    2. เปิด ให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เฉพาะงานการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) 

 

                    3. ปิด ให้บริการ ในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ โดยจะ เปิด ให้บริการ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567


ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567


 ประกาศ 

 

 

  เนื่องจากการรับสมัครเข้าอบรมฯ

 

หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ระบบ DFT SMART C/O” 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ ZOOM เต็มทั้งสองรอบแล้ว จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ

 

เข้าร่วมรับชมทาง Facebook Live กรมการค้าต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

  

 

 

(1) รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

  

(2) รอบบ่าย ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.


 

ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดกำหนดการ “ดังแนบ


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567


!!ประกาศการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Online !!

 

                   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่จะสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) จะต้อง Log in เข้าใช้งานระบบสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (https://formstore.dft.go.th/Home/About) ด้วย username และ password ของ DFT SMART - I และยังสามารถ Log in ด้วยบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น โดยกรมฯ จะประกาศแจ้งวันที่ยกเลิกการเข้าใช้งานระบบฯ ด้วยบัตรฯ อีกครั้ง จึงขอให้ผู้ประกอบการเร่งสมัครบัญชีผู้ใช้งานในระบบ DFT SMART- I ให้เรียบร้อยโดยเร็ว

 

                   ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป กรมฯ จะเปิดจำหน่าย Form AK, Form E และ Form C/O ทั่วไป (ฟอร์มเปล่าแบบกระดาษ A4) ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะพิมพ์ฟอร์มด้วยตนเอง (self-printing) โดยกรมฯ จะให้บริการออกฟอร์ม Form AK, Form E และ Form C/O ทั่วไป ผ่านระบบ DFT SMART C/O ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 (ปรับปรุงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)


ด่วน !!!

 

 

  

 ขอเชิญผู้ที่จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเข้าร่วมฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567


แบบ Online ผ่านระบบ ZOOM โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

 

 

(1) รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ระบบ DFT SMART C/O” 

 

 

(2) รอบบ่าย ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.  หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ระบบ DFT SMART C/O”


 

ผู้ที่สนใจให้ลงทะเบียนโดย ปิดรับสมัคร !! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว และรายละเอียดกำหนดการ “คลิกที่นี่


 

*** เงื่อนไขการลงทะเบียน 1 บริษัท เข้าฟังได้ไม่เกิน 2 คน จำกัดรอบละไม่เกิน 150 บริษัทเท่านั้น ***


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567


ประกาศ !!!ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network)

 

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น.

 

ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว


 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


ประกาศ

 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ 

 

ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 

ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 17.00 น. 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567


ประกาศ !!


อินโดนีเซียพบปัญหาทางด้านเทคนิค โดยสามารถรับข้อมูล e-Form D ที่กรมการค้าต่างประเทศส่งผ่าน

 

THNSW ได้สำเร็จทุกฟอร์ม แต่ไม่สามารถตอบกลับมาอัพเดตสถานะบางฟอร์มได้

 

 

ทำให้ e-Form D บางฟอร์มที่กรมฯ อนุมัติตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงปัจจุบัน

 

ยังคงแสดงสถานะ “ส่งข้อมูลไป TH NSW/ASW แล้ว (เลข Ref. No. e-Form D)” ในระบบฯ


 

อินโดนีเซียแจ้งว่าอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา และขอให้ผู้นำเข้าอินโดนีเซียที่พบปัญหาดังกล่าว

 

ติดต่อหน่วยงาน Helpdesk Call Center ของอินโดนีเซียได้โดยตรง

 

ที่เบอร์โทร +62 21 1500-679 หรืออีเมล info@insw.go.id 


 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้

 

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567


ประกาศ !

 

ขณะนี้ ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (edi) มีปัญหาทางเทคนิค ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หากสามารถใช้งานได้จะเเจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

 

                                        ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 


ประกาศ !


ขณะนี้ ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (edi) มีปัญหาทางเทคนิค ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หากสามารถใช้งานได้จะเเจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2567

 

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เวลา 13.30  -  16.00 น.

 

 

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ

 

กำหนดการ ( เอกสารแนบ )

เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566


!! ประกาศการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Online !!

 

 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า A4) เพื่อยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT Smart C/O และประสงค์จะพิมพ์หนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง (Self - Printing) สำหรับใช้ในระยะที่ 1 ได้แก่ Form AHK, Form AJ, Form RCEP และ Form TP ผ่านเว็บไซต์ https://formstore.dft.go.th  

 

                    หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่ขอรับบริการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 6 แห่ง ได้แก่ นครพนม ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ยะลา และลำพูน ที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ภายใต้ระบบเดิม ขอให้สั่งซื้อและแนบหลักฐานการชำระเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มิฉะนั้น รายการสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ระบบการสั่งซื้อเดิมจะปิดปรับปรุงระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น ผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

 

โดยระบบฯ ใหม่ จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

 

 

เปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกงานบริการ)

 

 

ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 และจะ เปิดให้บริการในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566


ด่วน !!!

 

ขอเชิญผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีภายใต้ WTO และความตกลงการค้าเสรี

 

รวมทั้ง ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เข้าร่วมฝึกอบรม

 

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แบบ Online ผ่านระบบ ZOOM

 

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 

 

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าผ่านระบบ DFT SMART – I” 

 

ช่วงบ่าย ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.  หัวข้อ “ขอ Form CO ผ่านระบบ DFT SMART C/O” 

 

 

อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด!

 

 

ผู้ที่สนใจให้ลงทะเบียนโดย “คลิกที่นี่” และรายละเอียดกำหนดการ “ดังแนบ


 

*** เงื่อนไขการลงทะเบียน 1 บริษัท เข้าฟังได้ 2 คน จำกัดช่วงละไม่เกิน 150 บริษัทเท่านั้น ***


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566


 ประกาศ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ ดังนี้

 

 

                    1. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ                    2. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566


ด่วน !!!

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้รับบริการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเข้าร่วมรับฟัง

 

“แนะนำวิธีการใช้งานระบบ DFT SMART C/O และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 แบบ Online

 

ผ่านระบบ ZOOM โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ (1) รอบเช้า ช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. และ (2) รอบบ่าย ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.

 

จำนวนรอบละไม่เกิน 100 Account (ไม่มีค่าใช้จ่าย และจำนวนจำกัด) 

 

 

โดยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฯ สามารถลงทะเบียนโดย “คลิกที่นี่

( Download กำหนดการ )


 

*** เงื่อนไขการลงทะเบียน 1 บริษัท ต่อ 1 Account และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ ได้ไม่เกิน 2 ท่าน รวมทั้งสามารถลงทะเบียนได้บริษัทละ 1 รอบเท่านั้น ***


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566


ประกาศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ ดังนี้

 

 

                    1. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันนวมินทรมหาราช ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.                    2. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันปิยมหาราช ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566


ประกาศ!! เนื่องจากเวียดนามเกิดปัญหาทางด้านเทคนิค ทำให้ไม่สามารถรับข้อมูล e-Form D บางฉบับ ที่กรมการค้าต่างประเทศส่งผ่าน THNSW (Thai National Single Window) ระหว่างประเทศได้

ดังนั้น ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจึงยังคงแสดงสถานะ “ส่งข้อมูลไป TH NSW/ASW แล้ว (เลข Ref. No. e-Form D)”ขณะนี้เวียดนามอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

 

 

สอบถามสถานะการส่งข้อมูลระหว่างประเทศได้ที่ TH NSW โทร 02-109-3000 หรือ callcenter@thainsw.net

 

เพื่อ Resend ข้อมูลดังกล่าวเมื่อระบบเวียดนามพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2566

 

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 14.00  -  15.30 น.

( Download กำหนดการ )

 

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566


 ประกาศ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ ดังนี้

 

 

                    1. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.                    2. วันจันทร์ที่ 31 - วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ เปิด ให้บริการ สำหรับงานบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30 - 16.30 น.)                    3. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566


📣 ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ !!


 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะดับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 12 - 14 ส.ค. 66 เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทำให้ห้อง Data Center ของกรมฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้


กรมฯ จึงต้องปิดระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสำรองข้อมูล


และจะเปิดใช้งานระบบฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ วันที่ 14 ส.ค. 66 เป็นวันหยุดราชการ


 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566


ประกาศ 

  

 

                    1. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิด ให้บริการตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันอาสาฬหบูชา

 

ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

                    2. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ เปิด ให้บริการ สำหรับงานบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 

  

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566


ประกาศ ‼️

 

กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 

 

(https://edi.dft.go.th) เพื่อขยายพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

 

โดยจะปิดระบบฯ ในวันดังต่อไปนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 

 

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.- วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2566 

 

 

และจะเปิดใช้งาน ในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โทร. 0 2547 4838, 0 2547 4810 


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566


 ประกาศ! 

 

                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

 

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/cxqlkd

 

              ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


 ประกาศ! 

 

                    สืบเนื่องจากทาง สปป. ลาว แจ้งปัญหาทางด้านเทคนิค (Technical issue) ในการรับข้อมูล e-Form D ผ่านระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยพบปัญหาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ทำให้ สปป. ลาว ไม่สามารถรับข้อมูล e-Form D ที่กรมการค้าต่างประเทศส่งไปได้ และขณะนี้ สปป.ลาว อยู่ระหว่างแก้ปัญหาดังกล่าว


                    ดังนั้น ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ที่ขอ Form D ไปยังสปป.ลาว ในช่วงนี้ เลือกพิมพ์ฟอร์มในรูปแบบกระดาษไปก่อนจนกว่าปัญหาจะแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

 


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

 

เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

 

ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2566

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลา 14.00  -  15.30 น.

( Download กำหนดการ )

 

ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก

 

เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566


ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคลและเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566


 ประกาศ 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการใน เดือนเมษายน 2566 ดังนี้

 

 

                    1. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องจากตรงกับวันจักรี 


                    2. วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เนื่องจากตรงกับวันสงกรานต์และเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566


 กิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566


ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566


ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบ

 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะปิดการให้บริการระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงฯ

 

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)

 

เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกแทนอุปกรณ์เดิม ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

 

ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566


ประกาศ

 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 

 

เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศ

 

กรมการค้าต่างประเทศมีความจำเป็นต้อง ปิด ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อทำการโอนย้ายข้อมูล และทำการทดสอบการทำงานของระบบ

 

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้


โดยจะเปิดระบบตามปกติในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

  

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศ

 

สืบเนื่องจากกรมศุลกากร แจ้งปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.00-07.30 น.

 

ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW ระบบจริง  (ระบบ Production) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ 

 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 3000

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566


***ประกาศ***


                    ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สอนการใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน Front office” ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้


1. รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30-16.30 น. คลิกรายละเอียด


2. รอบที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คลิกรายละเอียด


3. รอบที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คลิกรายละเอียด


ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศด่วน

 

 

ขณะนี้ระบบเครือข่าย (Network) ของสำนักปลัดกระทรวงฯ ที่เชื่อมต่อกับ สาขารัชดา และสาขาสุวรรณภูมิขัดข้อง จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติ Form ได้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างแก้ไข 

 

 

หากระบบใช้งานได้ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566


ประกาศด่วน

 

 

ขณะนี้สาขารัชดา และสาขาสุวรรณภูมิ สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.*** ประกาศ ***

 

                    กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้รับบริการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "สอนใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน Front office" ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ จำนวน 60 คนต่อวัน (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 1 วันต่อรอบ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถลงทะเบียนฯ ดังนี้

 

1. รอบที่ 1: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดรับสมัคร

 

2. รอบที่ 2: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดรับสมัคร

 

3. รอบที่ 3: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดรับสมัคร

 

*** เงื่อนไขการลงทะเบียนฯ ขอให้ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 นิติบุคคล ต่อรอบเท่านั้น ***

 

 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4838 / 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2566

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา 14.00  -  15.30 น.

( Download กำหนดการ )

 

เปิดรับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566


 ประกาศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ 

ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28 , 02 134 0944  และสายด่วน 1385  
  

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565


 ประกาศ


กรมการค้าต่างประเทศมีความจำเป็นต้อง ปิด ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
เพื่อปรับปรุงระบบการยื่นขอ Form RCEP ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ได้
 
  

 

โดยจะเปิดระบบตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
  

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
  

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565


  ประกาศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565


ประกาศ

          ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. ถึง 5 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. มาเลเซียจะมีการปิดปรับปรุงระบบการรับ – ส่งข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ส่งผลให้ไม่สามารถรับ – ส่งข้อมูล e-Form D กับมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าวได้

 

         จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565


 ประกาศ 


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการใน เดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

 


                    1. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.            


                    2. วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

                    3. วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


 ประกาศ! 

 

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เปิด ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และ ปิด ให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3061 - 28, 02 134 0944 และ และสายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


 ประกาศ 

 

การปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form A ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

 

                    ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ที่ส่งออกไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 5 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีร์กีซ เนื่องจากครบกำหนดที่กรมฯ ได้เปิดระบบฯ เพื่อรองรับการขอ Form A ย้อนหลังภายใน 12 เดือนตามที่ไทยถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form A ไปยัง 5 ประเทศดังกล่าวข้างต้น ต้องมารับฟอร์มภายในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565


  ประกาศ  


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

 


                    1. วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.            


                    2. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565


ประกาศ!

 

ขณะนี้ ประเทศฟิลิปปินส์แจ้งว่า สามารถรับ - ส่งข้อมูล e-Form D ผ่านระบบ ASW ได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถ

เลือกไม่พิมพ์ Form D รูปแบบกระดาษได้


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565


  ประกาศ!  

 

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ระบบกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ ไม่สามารถรับข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ได้ 


กรณีเร่งด่วน ขอให้ผู้ประกอบการ เลือกพิมพ์ฟอร์มรูปแบบกระดาษ เพื่อผ่านพิธีการกับศุลกากรฟิลิปปินส์ จนกว่าระบบของฟิลิปปินส์จะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย


ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565


***  ประกาศ  ***

 

กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ DFT SMART C/O 

 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ 

 

ณ สำนักงานของตนเอง จึงต้องการสำรวจความเห็นจากผู้รับบริการ

 

เพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

 

 

โดยผู้ประกอบการสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ 

 

https://forms.gle/PuNhVRVVcAqRYrkZ9

 

ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565

 

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

โทร 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565


ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565


 ประกาศ 

 

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิด ให้บริการระบบเครือข่ายและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ

 

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

 

เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2565 และกรมฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ 

 

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565


  กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2565

ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

 

ดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

เวลา 14.00  -  15.30 น.

( Download กำหนดการ )

 

เปิดรับจำนวน 80 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้จัดเตรียม

1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ

2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับ และ Link เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565


 ประกาศ 

 

สืบเนื่องจากกรมศุลกากร แจ้งปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00-09.00 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW  (ระบบ Production)ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 3000

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565


  ประกาศ                     สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ  ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565


ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ
 

ปิด ให้บริการ 4 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 

เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565


ประกาศ

 

กรมการค้าต่างประเทศมีความจำเป็นต้อง ปิด ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ASEAN Single Window ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565 ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ได้ 


โดยจะเปิดระบบตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง (สนามบินน้ำ รัชดา และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ปิด ให้บริการ โดยจะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565


ประกาศ                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการ 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565


 ประกาศ! 

 

                    สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้จัดทำแบบสอบถามการใช้งานหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ATIGA e-Form D ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ประจำปี 2022 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ASW ให้ตรงความต้องการใช้งานของผู้ใช้  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

https://www.surveymonkey.com/r/ASWTraderSurveyExtended

 

กรุณาตอบแบบสอบถามผ่าน browsers : Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565(ปรับปรุงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565)


 ประกาศ


                    สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้ง ปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00-07.30 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW  (ระบบ Production)ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

 


                    กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565)

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


 ประกาศ! 

 

                    สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) สำหรับสินค้าที่มีการใช้สิทธิฯ น้อย เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ ATIGA ให้ดียิ่งขึ้น

 

                    รายการสินค้าที่มีการใช้สิทธิฯ น้อย ได้แก่

 • Petroleum (HS 2709-10)

 • Cotton (HS 5201-5203)

 • Electrical Machinery (HS 846721-29, Ch. 85 (except 850860, 852842, 852852, 852862, 8519-8523 but including 852352))

 • Textiles (HS 300590, 330620, 392112-13, 392190, 420212, 420222, 420232, 420292, Ch. 50-60 (except 5001-03, 5101-03, 5201-03, 5301-02), Ch. 63, 640520, 640610, 6501-05, 6601, 701911-19, 701940-59, 870821, 8804, 911390, 940490, 961210))

 • Beverages and Tobacco (HS 2009, 2201-08, Chapter 24)

 • Minerals and Metals (HS 2601-17, 2620, Ch. 72-76 (except 7321-22), Ch. 78-83 (except 8304-05), Ch. 25, 2618-19, 2621, 2701-04, 2706- 08, 2711-15, Ch.31, 3403, Ch. 68-71 (except 6807, 701911-19, 701940-59), 911310-20))


จึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์เว็บไซต์ด้านล่าง ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 

 

https://forms.gle/cRkjaQzVfJP3QcEr8

 

กรุณาตอบแบบสอบถามผ่าน browsers : Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge


ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565


ประกาศ                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565


ประกาศ                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ปิด ให้บริการในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล และวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565


 ประกาศ !

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565


ประกาศ                    1. ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องจากตรงกับวันจักรี              


                    2. ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษายน - วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เนื่องจากตรงกับวันสงกรานต์ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 จนถึงเวลา 17.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565


 

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

"กรมการค้าต่างประเทศ ขยายเวลาให้บริการการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ในวันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2565"

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565


ประกาศ ด่วนที่สุด

 

                    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งว่า มีความจำเป็นต้อง ตัดกระแสไฟฟ้า ภายในอาคารที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ (อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากรตึกซีอี - 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารที่มีปัญหาขัดข้อง ทำให้ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ ไม่สามารถให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันดังกล่าวได้

 

                    หากผู้ประกอบการรายใดมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการรับหนังสือรับรองฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ส่งและรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) และสาขารัชดาฯ

 

                    ทั้งนี้ หาก สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ จะรีบแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2565

ผ่านโปรแกรม Zoomโดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า 

และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14.00  -  15.30 น.

(Download กำหนดการ)

 

เปิดรับจำนวน 80 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยคลิกที่นี่ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้จัดเตรียม

1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ

2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838  หรือ สายด่วน 1385

 

 

หมายเหตุ : กรมฯ จะแจ้งการตอบรับ และ Link เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565


 ประกาศ! 

 

                    ขณะนี้ ประเทศมาเลเซียแจ้งว่า สามารถรับ – ส่งข้อมูล e-Form D ผ่านระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการ สามารถเลือก ไม่พิมพ์ Form D รูปแบบกระดาษได้ ทั้งนี้ กรมศุลกากรไทย (TH NSW) อยู่ระหว่างการ resend ข้อมูล e-Form D ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ทั้งหมด ไปยังมาเลเซียให้โดยอัตโนมัติอีกครั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


ทั้งนี้ 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385 หรือ NSW Helpdesk และ Call center 02 034 9500

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565


ประกาศ

 

                    ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 จึงมีความจำเป็นต้อง ปิด ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น เป็นต้นไป และจะ เปิด ให้บริการในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565


ประกาศ!

 

                    สืบเนื่องจากทางมาเลเซีย แจ้งปัญหาทางด้านเทคนิค (Technical issue) ในการรับข้อมูล e-Form D ผ่านระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยพบปัญหาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทำให้ประเทศมาเลเซีย ไม่สามารถรับข้อมูล e-Form D ที่กรมการค้าต่างประเทศส่งไปได้ 


                    ขณะนี้ มาเลเซีย อยู่ระหว่างแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ TH NSW จะทำการ resend ข้อมูลทั้งหมดที่ กรมฯ ส่งไปแล้ว ให้โดยอัตโนมัติ


                    ดังนั้น ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ที่ขอ Form D ไปยังมาเลเซีย ในช่วงนี้ เลือกพิมพ์ฟอร์มในรูปแบบกระดาษไปก่อนจนกว่าปัญหาจะแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565


 ขณะนี้โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0-2511-3021-8 ของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก เกิดการขัดข้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

กรณี ผู้ประกอบการต้องการติดต่อหน่วยงานสาขารัชดาฯ  ให้ติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

 

 • 1385 ต่อ 1385001

 • 1385 ต่อ 1385002 

 • 097-245-6418

 • 081-546-3995

 • 095-352-0153

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565


ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Port of Discharge ที่ปรับปรุงใหม่


                    ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ปรับปรุง Port of Discharge สำหรับอาเซียน 9 ประเทศ ในระบบการออกหนังสือรับรองฯ Form D เพื่อรองรับการใช้งาน e-Form D ให้เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

 

 • การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบ File XML สามารถศึกษา Schema Port of Discharge ของ Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th)
 • วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form D และเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (ปรับปรุงวันที่ 11 มีนาคม 2565)


 ประกาศ! 

 

                    สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้จัดทำแบบสอบถามการใช้งานหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ATIGA e-Form D ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ประจำปี 2022 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ASW ให้ตรงความต้องการใช้งานของผู้ใช้  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

https://www.surveymonkey.com/r/ASWTraderSurvey2022

 

กรุณาตอบแบบสอบถามผ่าน browsers : Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565


 ประกาศ! 

 

                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

 

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/cxqlkd

 

              ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565


ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

 


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565)

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565


 ประกาศ 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


  ประกาศ ! 

 

จากปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ กรมฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย


ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565


 ประกาศ ! 


                    ปิด ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการนำระบบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP ตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP) ขึ้นใช้งาน และจะเริ่มใช้งานได้ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

 ประกาศ ! 

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและ วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28 , 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564


  ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form RCEP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 

                    กรมฯ เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP ตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP) ด้วยระบบลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษา กฎ ระเบียบและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงฯ RCEP ได้จาก link ด้านล่าง นี้

 

1. รายการสินค้าที่อยู่ใน Appendix ของประเทศสมาชิก RCEP ที่มีการเปิดตลาดแตกต่างกัน (Tariff Differential: TD) 

 

2. ข้อบทว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure: OCP) 

 

3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule (PSR)

 

4. แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form RCEP

 

5. ตัวอย่างและคำอธิบายรายละเอียดช่องต่างๆ ของหนังสือรับรองฯ Form RCEP

 

6. Flowchart แนวทางการพิจารณา RCEP Country of Origins

 

7. แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24

 

8. หนังสือแจ้งความประสงค์การระบุชื่อประเทศภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

 

9. VDO การสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า RCEP กับโอกาสทางการค้าการลงทุน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คลิกที่นี่ หรือ Youtube

 

10. คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองฯ Form RCEP (ระบบ ESS)

 

                    ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 10 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D, Form C/O ทั่วไป, Form TC และ Form E) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4829 (การจดทะเบียนใช้งาน ESS), 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564


 กรมการค้าต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ ปี 65  

 

กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนี้

 

 • ขยายเวลา ให้บริการในวันและเวลาราชการจนถึงเวลา 17.30 น. ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564

 • ลดค่าแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุกประเภท 50% ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564


  ประกาศ 

 

                    1. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ  ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.
                    

                    2. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ !!


                    จากการอัพเกรดระบบ ASW ของไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้ระบบ NSW ไทยสามารถส่งข้อมูล e-Form D ระหว่างประเทศไปให้ประเทศอินโดนีเซียได้สำเร็จ แต่ยังพบปัญหาการตอบกลับจากอินโดนีเซีย ทำให้สถานะของระบบ ASW ไม่อัพเดตเป็น “กรมศุลกากรประเทศปลายทางได้รับข้อมูลแล้ว /Ref No: D2021-XXXXXX”

 

                    อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถนำเลขอ้างอิง Form D (D2021-XXXXXX) แจ้งให้ผู้นำเข้าหรือศุลกากรปลายทางตรวจสอบจากระบบ ASW ของอินโดนีเซีย หากพบข้อมูลในระบบศุลกากรปลายทาง ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องรอสถานะการตอบกลับดังกล่าว

 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830,
0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน2564


 

 ประกาศ !! 

จากปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ฟอร์มที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ กรมฯ ขอเรียนว่า เป็นการขัดข้องจากเงื่อนไขในการดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบพิมพ์ฟอร์ม โดยขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสามารถพิมพ์ฟอร์มได้แล้ว แต่ยังพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงผลในบางฟอร์ม จึงทำให้การพิมพ์ฟอร์มมีความล่าช้ากว่าปกติ อย่างไรก็ดี กรมฯ จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ !! 
สืบเนื่องจากกรมศุลกากรแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00-10.00 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้าสู่ระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 9500 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน2564


 ประกาศ !!


                    สืบเนื่องจาก การอัพเกรดซอฟแวร์ ASW ของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ทำให้ e-Form D ที่กรมการค้าต่างประเทศ ส่งไปยัง THNSW (กรมศุลกากรไทย) เพื่อทำการส่งต่อข้อมูลระหว่างประเทศ ไปยังประเทศอินโดนีเซีย นั้น
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้สำเร็จ  (Failed ทั้งหมด)


                    ทั้งนี้ อินโดนีเซีย และ ไทย อยู่ระหว่างหารือกับ ทีมผู้พัฒนาระบบ ASW ระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ THNSW จะทำการ resend ข้อมูลทั้งหมดที่ กรมฯ ส่งไปแล้ว ให้โดยอัตโนมัติ


                   
ดังนั้น ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ที่ขอ Form D ไปยังอินโดนีเซีย ในช่วงนี้ เลือกพิมพ์ฟอร์มในรูปแบบกระดาษ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มใช้ e-Form D ไปอินโดนีเซียได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 (ปรับปรุง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)


 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564


   ประกาศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ

 • เปิด การให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม และวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

 • ปิด การให้บริการของหน่วยงาน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564


  ประกาศ 

แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท

 

                    ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนด แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท เกี่ยวกับ


                    1. การขอหนังสือรับรองฯ ที่มีใบกำกับสินค้า (Invoice) มากกว่า 5 Invoices
                    2. ประเภทสินค้าเฝ้าระวัง
                    3. การขอสำเนาหนังสือรับรองฯ ทุกประเภท ที่ออกโดยระบบ ESS

 

โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรับปรุง วันที่ 5 ตุลาคม 2564)


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

 


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2564)

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564


ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564


    ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันมหิดล) ทั้งนี้ จะขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 17.00 น. 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564


 ประชาสัมพันธ์ !!!!

 

                    ด้วยกรมฯ ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าจะทำการ ปิด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่  29  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น. ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบการส่งข้อมูลอาทิเช่น ใบอนุญาต/ใบรับรอง และใบขนสินค้า ผ่านระบบ NSW (Production) และเว็บไซต์ www.thainsw.net ซึ่งจะไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติภายหลังจากที่มีการเปิดระบบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ Help Desk กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 020349500 จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564


  ประกาศ 
 

 

                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำปี 2564 จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป


 
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


 ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิด ให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564


 ประกาศ 

ประกาศแนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565


ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


 ประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


 ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการ ดังนี้

 

                    1.วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ปิด ให้บริการเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ จะขยาย เวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                    2.วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ปิด ให้บริการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

                    ทั้งนี้ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 บก. ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสาขารัชดาฯ เปิด  ให้บริการในเวลาราชการตามปกติ

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564


  ประกาศ !

 หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการตามปกติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564


  ประกาศ ! 

 

จากเหตุการณ์ถังสารเคมีระเบิดบริเวณใกล้สนามบินฯ ทำให้คุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงไม่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัส

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ติดต่อ และเจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศจึง ปิด ให้บริการ ณ สาขาสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และจะ เปิด ให้บริการตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564


 ประกาศ

จากสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานและถังสารเคมีระเบิดบริเวณถนนกิ่งแก้วที่ผ่านมา

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในช่วงที่ประสบปัญหาดังกล่าว กรมฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ สาขาส่วนกลาง (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) หรือ สาขารัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร
 • หมายเหตุ : หากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายผู้ประกอบการสามารถยกเลิกคำขอหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเองในระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อขอรับบริการ ณ สาขาสุวรรณภูมิ    ได้เช่นเดิม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564


 

 ประกาศ !

 

                    ด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสุวรรณภูมิ มีกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงเช้าของวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้อง ปิด ให้บริการ ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่  11 มิถุนายน ดังกล่าว และจะ เปิด ให้บริการอีกครั้งเวลา 13.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ ท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2134 0944, 0 2134 0942, 0 2547 4830 และ 0 2547 4838

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564


  ประกาศ !! 


                    เพื่อความมั่นใจในการให้บริการและลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก และสาขาส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ได้แก่

                    - กลุ่มงานหนังสือสำคัญฯ 1 (ใบอนุญาต)

                    - กลุ่มงานหนังสือสำคัญฯ 2 (ห้องฟอร์ม)

                    - กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล (ขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า)

 

                    จะ ปิด ให้บริการชั่วคราวในช่วงบ่าย (13.00 - 16.30 น.) ของวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเดินทางไปรับการฉีดวัคซีน โดยจะ เปิด ให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

 

                    กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4879, 0 2511 3021, 0 2547 4830 และ 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


 ประกาศ !

 

                    เพื่อความมั่นใจในการให้บริการและลดความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะ ปิด ให้บริการชั่วคราวใน ช่วงเช้า ของวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนที่อาคารผู้โดยสาร โดยจะ เปิด ให้บริการอีกครั้งใน ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.


กรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2134 0944, 0 2134 0942, 0 2547 4830 และ 0 2547 4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564


  ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


  ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการ ดังนี้

                    1.วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ปิด ให้บริการเนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคล

                    2.วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ปิด ให้บริการเนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล ทั้งนี้ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                    3.วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ปิด ให้บริการเนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564


 6 แนวทางการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอก 2 รายละเอียดดังนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564


 ประกาศ 

 

                 ปิด ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในวันที่  12-13 เมษายน  2564 ด้วยกรมฯ ได้พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองฯ โดยได้จัดทำระบบการบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน จึงให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของต้นทุนทดลองบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบออกฟอร์ม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดระบบออกฟอร์มฯ ใน วันที่ 12-13 เมษายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  จึง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564


  ประกาศ

 

                    ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและเป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                    

                    เปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564


 ประกาศ 


                    กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียนต่อไป รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

 

https://forms.gle/iMJkRi8Zx21wmAFA9

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


  ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
ปิดให้บริการวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันจักรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564


  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564


                    กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : SMART-1) ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น

 

 (ปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา) 

หมายเหตุ  1. ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
                2. สถานที่สัมมนาจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564


  ประกาศ !! 


แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าส้มโอ


                    ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าส้มโอสดหรือแห้ง (FRESH OR DRIED POMELO) พิกัดศุลกากร 0805.40 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าส้มโอแปรรูปต่างๆ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว อยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (WATCH-LIST) โดยให้ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ต้องระบุข้อความยืนยันแหล่งที่มาของส้มโอในประเทศ เพิ่มเติมลงในข้อ 1 ของแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24) ดังตัวอย่าง คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564


  ประกาศ

 

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่าย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


 ประกาศ

 

                    ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา ทั้งนี้จะ ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


 ประกาศ

 

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการ ปิดปรับปรุง ระบบเครือข่าย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 20.00 - 23.00 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ

 

                    ปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


 ประกาศ

 

ขณะนี้สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาสนามบินน้ำ (ส่วนกลาง) ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเครื่อข่ายขัดข้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 11 มกราคม 2564)

 

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564


 กรมการค้าต่างประเทศ ลดค่าแบบพิมพ์ 50 % มอบของขวัญปีใหม่ ปี 64 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4830, 02 547 4838 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563


 ประกาศ !! 
 

แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าทุเรียน


                    ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท สำหรับสินค้าทุเรียน ประกอบด้วย ทุเรียนสด (FRESH DURAIN) พิกัดศุลกากร 0810.60 และทุเรียนแช่แข็ง (FROZEN DURAIN) พิกัดศุลกากร 0811.90 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าทุเรียนแปรรูปต่างๆ เนื่องจากสินค้าดังกล่าว อยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (WATCH-LIST) โดยให้ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ต้องระบุข้อความยืนยันแหล่งที่มาของทุเรียนในประเทศ เพิ่มเติมลงในข้อ 1 ของแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-24) ดังตัวอย่าง คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563


  กรมการค้าต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ ปี 64 

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปี 2564 โดยจัดกิจกรรมให้บริการ และอำนวยความสะดวกทางการค้าดังนี้

 •  ขยายเวลา ให้บริการในวันและเวลาราชการจนถึงเวลา 18.30 น. ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563


 • เปิด ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในหยุดราชการเพิ่มเติม ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตามเวลาราชการ

 • กิจกรรม "นำ Form D แบบเดิมที่ยังไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนเป็น Form D แบบใหม่" ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ยะลา ลำพูน ภูเก็ต สตูล และนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4830, 02 547 4838 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563


 ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ปิด ให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ บก. ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ขยายเวลา การวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563


 

 ประกาศ

 

 • เปิด การให้บริการของหน่วยงานสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
 • เปิด การให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และ ปิด การให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 • ปิด การให้บริการงานบริการอื่น ๆ ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน”


 

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. เปิดรับจำนวน 50 คน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    Port of Discharge Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนการกรอก Port of Discharge Form D ในระบบการขอหนังสือรับรองกำเนิดสินค้า
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563


 ประกาศ

 

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม -  13 ธันวาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


 

 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร”


 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. เปิดรับจำนวน 50 คน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    การทำบัตรประจำตัวผู้นำเข้า-ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ
 14.10 – 14.20 น.    การขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


 

  ประกาศ

 

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


ประกาศ !


กรมฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการขอ Form D ดังนี้

 

 1. เวียดนาม กรณีด่านศุลกากรเวียดนามไม่พบ e-Form D ทั้งที่สถานะเป็น "กรมศุลกากรปลายทางได้รับข้อมูลแล้ว" ขอให้ผู้นำเข้าแจ้งเมล์ไปที่ bophanhotrotchq@customs.gov.vn
 2. สำหรับทุกประเทศ สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูล e-Form D ระหว่างประเทศ ได้ที่ TH NSW Call Center 02-0349500

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563


 ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช


ทั้งนี้สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563)

 

 • ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้

                    1.กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

                    2.กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรังรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซื้อสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 ! ประกาศ !

 

เรื่อง การ print หนังสือรับรอง ฟอร์ม D  ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

We are experiencing technical issues regarding the printing of ATIGA Form D. We are urgently resolving the issues and would inform you as soon as the issues are resolved. Sorry for the inconvenience.

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563


! ประกาศ !


กรมขอปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์ม ดี เพื่อปรับปรุงระบบฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

(คลิกลงทะเบียน)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2563


กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2563

           

โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้บริการ คลิ๊กลงทะเบียน

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
(Download กำหนดการ)
 

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 


 ประกาศ ! เลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS

 


                    ตามที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น ขณะนี้กรมฯ ได้รับแจ้งว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศดำเนินกระบวนการภายในยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น กรมฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS และแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ออกไปก่อน คลิกที่นี่

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

  • การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th) 
  • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


ประกาศ

 

 • วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันสงกรานต์

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563


ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D สำหรับเวียดนาม

 

                   ตั้งแต่วันที่ 5  กันยายน  2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form D สำหรับส่งออกไปเวียดนามกำหนดใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) ทั้งนี้ หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยศึกษา HS 2017 ของเวียดนามก่อนใช้งานจริง คลิกที่นี่

 • วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับ HS 2017 สำหรับเวียดนาม และเริ่มใช้งานระบบฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (แบบกลุ่ม)


 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (แบบกลุ่ม) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” (รอบที่ 2)


 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.


 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับจำนวน 250 ท่าน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 14.00 – 14.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
 14.30 – 15.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
 15.00 – 15.30 น.    ตอบข้อซักถาม


* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563


 ประกาศ


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (กลุ่มปิด)


 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (กลุ่มปิด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?”


 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.


 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 10.00 – 10.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
 10.30 – 11.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
 11.00 – 11.30 น.    ตอบข้อซักถาม


* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง

 

หัวข้อ “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    สาเหตุในการยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 


ประกาศ

                    วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กรมฯ จะปรับปรุงการเลือกใช้ Port of Discharge ในระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Form D (e-Form D) สำหรับประเทศที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) ตามความตกลงของอาเซียนแล้ว รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838,  0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”

 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    การเตรียมตัวก่อนยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
 14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนการกรอกคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563


 

ประกาศ

 

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563


 

กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

 

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตาม link หรือ QR Code ด้านล่าง

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZDA0NBvwTdpZZijMEUbt-qd1otGUGjgGds9Kd8OvUzVeJwg/viewform


ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                   ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ”

 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.  เปิดรับจำนวน 40 คน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.    สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
 14.10 – 14.20 น.    การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม


 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


 ประกาศ

 


                    กรมการค้าต่างประเทศ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่นๆ  ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ

 

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เปิด การให้บริการเฉพาะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก สำหรับส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) ปิด การให้บริการ
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ปิด การให้บริการของหน่วยงาน บก.ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

                   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom


                    ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 

หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ"

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.

เปิดรับจำนวน 40 คน


 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน

 

กำหนดการฝึกอบรม
 14.00 – 14.10 น.    การกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม E)
 14.10 – 14.20 น.    การค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ฟอร์ม E)
 14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
 1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563


กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย”

 


                    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการยื่นคำขอจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature & Seal : ESS) ให้รองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการจดทะเบียนฯ  มีรายละเอียดและข้อมูลเชิงเทคนิคที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย”

 

ในวันพุธที่  17  มิถุนายน  2563 เวลา 14.00 น. – 14.30 น.
(จำนวน 20 คน)
"โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

 


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม

 • ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
 • ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม

 

กำหนดการฝึกอบรม


 14.00 – 14.10 น.   การเตรียมรูปภาพลายเซ็นและตราประทับบริษัท
 14.10 – 14.20 น.   การจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS)
 14.20 – 14.30 น.   ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

 1. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดย คลิ๊กที่นี้ เพื่อลงทะเบียน
 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

 
          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2563)
 
          ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้
 
          1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่
          2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่
 
          ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385 
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS


                    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่


ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
 • วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ (ติดต่อสอบถามทาง email: prayut@nti.co.th) 
 • ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่
 • ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563


ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS


                    ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไปโดยจะทำการปิดระบบ EDI และเปิดให้บริการด้วยระบบ Digital Signature (DS) เพียงอย่างเดียว

 

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ EDI ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
 • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form C/O ทั่วไปให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ DS และ เริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


                    ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature (DS) และดำเนินการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate : DC)ให้เรียบร้อย โดยศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบฯ คลิกที่นี่ สำหรับผู้ที่เคยใช้งานระบบ DS กับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นแล้วไม่ต้องดำเนินการใหม่ 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 , 0 2547 4810 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563


 

ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
ปิดให้บริการในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563


 ประกาศ ! การใช้งาน Form C/O ทั่วไป ด้วยระบบ DS


กรมฯ จะยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไปโดยจะทำการปิดระบบ EDI และเปิดให้บริการด้วยระบบ Digital Signature (DS) เพียงอย่างเดียว


ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature (DS) และดำเนินการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate : DC)ให้เรียบร้อย โดยศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบฯ คลิกที่นี่ สำหรับผู้ที่เคยใช้งานระบบ DS กับหนังสือรับรองฯ ประเภทอื่นแล้วไม่ต้องดำเนินการใหม่


ทั้งนี้ กำหนดการให้บริการดังกล่าว กรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 , 0 2547 4810 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563


  ประกาศ !

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ

 

ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคล
ปิดให้บริการวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา
ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันพืชมงคล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563


ประกาศ


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เนื่องจากเป็นวันจักรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563


ประกาศ !


                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มด้วยระบบ EDI  ได้แก่ฟอร์ม C/O ทั่วไป, ฟอร์ม C/O (ไก่  มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลา ข้าว) ฟอร์ม E, ฟอร์ม AI,  ฟอร์ม FTA ไทย – อินเดีย,  ฟอร์ม TP,  ฟอร์ม TC , ฟอร์ม GSTP  และ ฟอร์ม  A รัสเซีย ใช้ระบบ Digital Signature แทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (  COVID – 19)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563


 ประกาศ

 

                    เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID - 19) มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษกจะปิดให้บริการในวันเสาร์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการตามปกติ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่าน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563


 ประกาศ

 

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


 กรมฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

 

ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ e-Form D เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ให้การใช้สิทธิพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและลดปัญหา อุปสรรคทางการค้าของผู้ประกอบการต่อไป รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

 

https://www.surveymonkey.com/r/TraderSurvey20Jan2020

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563


ประกาศ

หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาสุวรรณภูมิ
ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระบบเครือข่ายของกระทรวงฯ
สำหรับสาขาสาขาสุวรรณภูมิขัดข้อง

ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ เร่งด่วน
ให้สั่งพิมพ์งานได้ ณ หน่วยให้บริการฯ สาขา สนามบินน้ำ หรือ รัชดา เป็นการชั่วคราว
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563

           

โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563


 

ประกาศ !

                   

                    ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมฯ ปรับปรุงPort of Discharge ในระบบการออกหนังสือรับรองฯ Form D เพื่อรองรับการเลือกข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวปฏิบัติ โดย คลิกที่นี่

 • การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบ File XML สามารถศึกษา Schema Port of Discharge ของ Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลง คลิกรายละเอียด (ติดต่อสอบถามทาง email:prayut@nti.co.th)
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563


ประกาศ

                   

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันพุธที่ 1 มกราคม 2563  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและเป็นวันสิ้นปี/วันขึ้นปีใหม่

                    ทั้งนี้ กรมจะปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันและเวลาดังกล่าว และจะเปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

                   

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ปรับปรุงข้อความ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 


ประกาศ

                   

                    สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ขยายเวลาการเปิดให้บริการจนถึงเวลา 18.30 น. เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562


 ประกาศ

 

 1. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 2. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 


 

ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Port of Discharge ของ Form D ที่ปรับปรุงใหม่


                  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ ปรับปรุงการเลือกใช้ Port of Discharge ที่รองรับ e-Form D สำหรับประเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบดังกล่าว รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวปฏิบัติ การใช้งานได้โดย คลิกที่นี่


                    วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
เพื่อปรับระบบฯ Form D และเริ่มใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562


 กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม

 เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”
**ปิดรับสมัคร**

 

                    เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการใช้งานระบบงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ชี้แจงกฎ ระเบียบปฏิบัติที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

 

 วันอังคารที่  26  พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ณ  ห้องชลาลัย  ชั้น 4 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 

“โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

 

หมายเหตุ :   1Download กำหนดการ

                    3.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562


 ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป


                    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าซึ่งอยู่ในรายการสินค้าเฝ้าระวัง โดย คลิกที่นี่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2563)

 

                    ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากรายการปกติ ดังนี้


1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดงหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ ร.ง.4) และแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่


2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมทั้งแบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่

 • ข้อมูลรายการสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จาก http://edi.dft.go.th หัวข้อ ข้อมูลและดาวน์โหลด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385    

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


 

ประกาศ

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการปกติ ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


 

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017
ของ Form C/O ทั่วไป

 

          ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form C/O ทั่วไป กำหนดให้ใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษา HS 2017 ภายใต้ Form C/O ทั่วไป โดย คลิกที่นี่ 
 

          วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form C/O ทั่วไป และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562


 กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมทางด้านจิตอาสาภายใต้หัวข้อ “การบริการดุจญาติมิตร” เพื่อนำความคิดเห็นของท่าน มาสรุปผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและให้บริการดีเด่นของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ผู้มาติดต่อขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถร่วมลงคะแนนคัดเลือก คลิกที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 
ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 2. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562


 กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 10 และ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 

ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง 2 รอบ มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562


 

ประกาศ !

                    วันอังคารที่ 1 ตุลาคม  2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ ให้รองรับการแสดงราคา FOB ในช่อง 9 ของ Form E กรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้ตาราง PSR และเลือกใช้เกณฑ์ RVC 40% โดยเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
                    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562


กรมการค้าต่างประเทศ

จัดกิจกรรม"คลีนิกฟอร์ม E"

 

                    กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรม "คลีนิกฟอร์ม E" เพื่อให้ความรู้และตอบปัญหา/ข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certifcation Procedure: OCP) Form E ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

 

ในวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 14 จำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง/ครั้ง

 

ขณะนี้กิจกรรม "คลินิกฟอร์ม E" ทั้ง 2 รอบ มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ที่สนใจโปรดติดตามกิจกรรมในรอบต่อไป

 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4819 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


 

 ประกาศ !

 

                    18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบ Digital Signature (DS) และ Electronic Signature and Seal (ESS) กำหนดให้แนบเอกสารได้ไม่เกิน 3 MB/ไฟล์     เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการฯ 

                    ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4810 และสายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562


 ประกาศ

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จึงขอปิดการให้บริการฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. (ให้บริการตามปกติ)
   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม
 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562

           

โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้บริการ คลิ๊กลงทะเบียน

 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
(Download กำหนดการ)
 

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 


 

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form AK

 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form AK ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) กำหนดให้ใช้พิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) ทั้งนี้ หาก HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยศึกษา HS 2017 ภายใต้ AKFTA เพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

 

 - บรูไน
 
- อินโดนีเซีย
 
- กัมพูชา
 
- เกาหลี
 
- ลาว  
 
- มาเลเซีย
 
- เมียนมา
 
- ฟิลิปปินส์
 
- สิงคโปร์
 
- เวียดนาม

 • ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form AK ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form AK ภายในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
 • วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับระบบฯ Form AK และเริ่มใช้งานระบบฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838,      0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

                     "หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เนื่องจากเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การบริการ และการทำงานเป็นทีม" ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 


   ประกาศ

 

 1. กรมการค้าต่างประเทศ ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ และระบบงานอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากกระทรวงฯ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หน่วยงานให้บริการออกหนังสือรับรองฯ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาภิเษก จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. เนื่องจากปิดระบบการให้บริการฯ ตามข้อ 1 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4830, 02-547-4838, 02-547-4810 สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 2. บก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการของกรมฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 


 ประกาศ

 

 1. บก.สนามบินน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 2. บก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการของกรมฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 


  ประกาศด่วนที่สุด

ขอเลื่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form e ใหม่ จากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไปก่อน ทั้งนี้กรมฯ จะแจ้งกำหนดวันประกาศใช้งานให้ทราบต่อไป 

กรมฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้   


 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


ประกาศ

กรมฯ จะทำการปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น.
และจะเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อปรับระบบการออกหนังสือรับรองฯ Form E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562


 ประกาศ

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 


 ประกาศ

 

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

   

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562


 

ประกาศ

1 กรกฎาคม 2562 เริ่มใช้งาน  Form D แบบ Third Country Invoicing ร่วมกับ Back-to-Back CO รวมทั้ง e-Form D กรณีส่งออกไปกัมพูชา


ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562


 ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองฯ Form E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมฯ ได้ปรับระบบฯ ให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เท่านั้น อย่างไรก็ดี สามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ กรณี HS 2017 ไม่ต่างจาก HS 2012 (เดิม) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  
ซึ่งหากกฎฯ เปลี่ยน ต้อง ยื่นตรวจต้นทุนใหม่ทันที สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก link ด้านล่าง
 1. ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก
   -
  จีน
   -
  ฟิลิปปินส์
   -
  มาเลเซีย
   -
  บรูไน
   -
  สิงคโปร์
   -
  อินโดนีเซีย
   -
  กัมพูชา
   -
  เมียนมา
   -
  ลาว
 2.  ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure)
 3.  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า(Rules of Origin)
 4.  (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule)
 5.  Form E ใหม่

 

 • ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form E จากระบบฯ เดิมมาใช้กับระบบฯ ใหม่ได้  

 •  การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป คลิกรายละเอียด (ติดต่อสอบถามทาง email: )  

 •  ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E ภายใต้ HS 2012 ต้องมารับ Form E ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

 •  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562


 ประกาศ

 

                         ปิดระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 18.00 น.

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562


 ประกาศ

 

                         "สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจัทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 


ประกาศ

 

                         "หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 และวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 2 วัน เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา"

 

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


 

 

ประกาศ

 

                         *คต. เตรียมปิดระบบฯ ฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) และฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) พิเศษ* ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

                        (1) ผู้ยื่นขอ Form Anexo III สำหรับสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และรองเท้า ที่ส่งออกไปเม็กซิโก ในระบบฯ “ฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) และฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) พิเศษ” ก่อนวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ต้องมารับฟอร์มฯ ภายใน   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ได้เฉพาะสาขาสนามบินน้ำ และสาขารัชดาฯ เท่านั้น


                        (2) ให้ผู้ประกอบการใช้ Form C/O ทั่วไป สำหรับส่งออกสินค้าตามข้อ
(1) ไปเม็กซิโก

 

                        ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


ประกาศ

                        ตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป บรูไนสามารถใช้ e-Form D ได้เช่นเดียวกับ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 


 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์

“Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2562


           เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำ


ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Download กำหนดการ)  ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562


ประกาศ

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันพืชมงคล"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 


 

 ประกาศ

                      
                        ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะเปิดระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ให้บริการออก FORM AHK (อาเซียน – เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยต้องเตรียมความพร้อมดังนี้
 
Øกรณียื่นคำขอฯ ผ่านหน้าเว็บไซด์กรมฯ
    1)   เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องพร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ศึกษาขั้นตอน คลิก
    2)  จดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) กับสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ศึกษาขั้นตอน คลิก
 
 
Øกรณียื่นคำขอฯ แบบ XML File
                        จัดทำข้อ 1) และ 2) พร้อมทั้งโครงสร้าง Schema FORM AHK ตามที่กำหนด คลิก [ติดต่อสอบถามผ่านทาง email : prayut@nti.co.th]
 
                   ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการกำหนดพิกัดภาษีศุลกากรสำหรับรายการสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติมจาก link ด้านล่าง 
                       ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประกาศ

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562


 

 ประกาศ

 

                    ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  การออกหนังสือรับรองฯ Form AANZ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ให้ใช้บัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (PSR HS 2017) กรณี PSR HS 2017 ไม่แตกต่างจาก HS Code 2012 สามารถใช้ผลต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Link : PSR HS 2017 AANZFTA และ รายการสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษของอาเซียนภายใต้ AANZFTA รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

 

                   ***ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form AANZ ภายใต้ HS Code 2012 สามารถขอรับ Form AANZ ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น***

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562


 ประกาศ!

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นวันจักรีและวันหยุดชดเชย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385"

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562

 


 

 

 ประกาศ!

 

"หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เป็นเวลา 5 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์"

                   
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

 


 

ประกาศ!

 

" ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ญี่ปุ่นยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ GSP แก่ไทยทุกรายการสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการไม่สามารถนำ Form A ไปใช้สิทธิพิเศษทางภาษีฯ กับศุลกากรญี่ปุ่นได้อีกต่อไป "

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385


 * สำหรับผู้ขอ Form AANZ กรณีส่งออกไปอินโดนีเซีย *

 

                    (1) ผู้ยื่น Form AANZ ในระบบ “Form AANZ เก่า (เฉพาะอินโดนีเซีย)” ก่อนวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ต้องมารับฟอร์มภายในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.

                    (2) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ให้ยื่น Form AANZ ผ่านระบบ “Form AANZ” เท่านั้น โดยที่การยื่นผ่านระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AANZ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th → ข้อมูลและดาวน์โหลด → Schema CO

                     ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830,    0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385 กรณีมีข้อสงสัยประเด็นไฟล์ Schema ของ Form AANZ ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณประยุทธ์ ทองคง email : 
 prayut@nti.co.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 


 ประกาศ!

 

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

            เนื่องจากเข้าร่วมสัมมนาโครงการ "CSR พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังบวกในการบริการ" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021-28, 0 2134 0944 หรือสายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

 


 

 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร


 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

 


 

 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม

 

"กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2562"


    
        โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วงานพาณิชย์คุณธรรมของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ และมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

 

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น.


ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยคลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562


ประกาศ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS2017 ของ FORM D

 

 

          ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ กำหนดใช้พิกัดศุลกากรปี 2017 (HS 2017) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) (ยกเว้นเวียดนามยังคงใช้ HS 2012)

 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงระบบ Form D และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบ Form D HS 2017

 • ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th --> ข้อมูลและดาวน์โหลด --> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:  prayut@nti.co.th )
   

         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริงได้จาก link ด้านล่าง

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

 

 


 

ประกาศ! กำหนดการใช้งานสกุลเงินอื่นๆ ของ Form E

 

          ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถระบุสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากเหรียญสหรัฐฯ ในหนังสือรับรองฯ Form E ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACFTA) ได้
 

          ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th      ข้อมูลและดาวน์โหลด Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form E ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณประยุทธ์ ทองคง email:  prayut@nti.co.th)
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562


 

  !!!ประกาศ!!!

 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
"สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ"
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ
ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วง
วันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 


!!! ประกาศ !!!

 

                    กรมการค้าต่างประเทศ จะทำการปรับปรุงระบบให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวกรมฯ มิได้ปิดระบบ  แต่จะมีผลให้การทำงานของระบบช้าลง  หากมีผู้เข้าใช้งานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 


ประกาศ!
  ปรับพิกัดศุลกากรของอาเซียน จากระบบ HS 2012 เป็น
HS 2017

 

 

          กรมฯ กำหนดใช้พิกัดศุลกากรปี 2017 (HS 2017) ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับ Form D ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ผู้ประกอบการสามารถศึกษาพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017) ก่อนใช้งานจริงได้จาก link ด้านล่าง (ยกเว้นกัมพูชา และเวียดนาม)
 

          BruneiD (AHTN 2017)
          Indonesia (AHTN 2017)
          Lao PDR (AHTN 2017)
          Malaysia (AHTN 2017)
          Myanmar (AHTN 2017)
          The Philippines (AHTN 2017)
          Singapore (AHTN 2017)

            *** Cambodia (AHTN 2017)  Update 11 มกราคม 2562
 

          ทั้งนี้ กำหนดการใช้งานจริงของ HS 2017 กรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 


 ประกาศ!

 

         กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW ด้วยระบบ Digital Signature อาจทำให้การขอรับบริการบางช่วงเวลามีความล่าช้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

 


 

ประกาศ!

 

 

                    ผู้ที่ยื่นขอ Form D ASW ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถ     ดาวน์โหลดไฟล์ Schema ของ Port of Discharge ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th   ->   ข้อมูลและดาวน์โหลด  -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ASW        ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณประยุทธ ทองคง email :prayut@nti.co.th)

 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 


 ประกาศ!

 

            ผู้ส่งออกที่ขอ Form D (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งานได้ทาง

เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> ดาวน์โหลด -> ระบบการให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่ หรือ

Download Application สำหรับรูปแบบ Excel (32bit) (คลิก)

Download Application สำหรับรูปแบบ XML (คลิก)

Download ไฟล์ excel ข้อมูล Attached Sheet form (คลิก)

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 


 

ประกาศ! 

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ASW คลิกที่นี่  

 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง

 

"ทำไมต้อง e-Form D ASW"
 

ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา | กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

 


   
 
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 

 

เนื่องด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 


 ประกาศ
 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  สุวรรณภูมิ และรัชดาฯ
 

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2561
และวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021-28, 02 134 0944
สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 


 

 


ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

 


 
 
ประกาศ! กำหนดใช้งาน Form AJ สำหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย 
 

 

                 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถขอ Form AJ ส่งออกไปอินโดนีเซีย สำหรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลง AJCEP ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงระบบ Form AJ และวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้งานระบบ Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย
 • ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ สำหรับอินโดนีเซีย ได้ทางเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th  ข้อมูลและดาวน์โหลด  Schema CO
 • สามารถเรียกดูพิกัดศุลกากร ฟอร์ม AJCEP สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ได้จาก link ด้านล่างนี้
  • ไฟล์ PDF
  • ไฟล์ Excel

                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
                   
    หรือสอบถามเกี่ยวกับ ไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:

    

   ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

    

            

         

    

           กรมการค้าต่างประเทศจะทำการปรับปรุงระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) ร่วมกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ (ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561) โดยรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

    

   1. เปลี่ยนการใส่ข้อมูล Port of Discharge ให้เลือกจาก Dropdown ชื่อ port ตามมาตรฐาน United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) อ้างอิงข้อมูลตามเว็บ http://www.unece.org/cefact/locode/service/location หรือแบ่งเป็นแต่ละประเทศ ได้แก่ 

   2. การกำหนดข้อมูลช่อง 13 ในส่วนของข้อมูล Third-country Invoicing และ Exhibition  ให้เพิ่ม Dropdown ชื่อประเทศให้เลือก เพื่อเก็บข้อมูลรหัสประเทศ แยกจากข้อมูลชื่อบริษัทหรือชื่องาน

   3. เปลี่ยนการเลือก หน่วย น้ำหนัก/ปริมาณ/บรรจุภัณฑ์ (Weight, Quantity, Package) ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List มีดังนี้

   4. ปรับปรุงการใส่ข้อมูลใบกำกับสินค้า (Invoice) และลำดับที่รายการสินค้าตามใบกำกับสินค้า ต้องแยกใส่ในแต่ละรายการสินค้าที่แสดงในฟอร์ม

   5. การปรับปรุงโครงสร้าง XML สำหรับการส่งข้อมูลแบบ XML ให้รองรับกับข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงกับระบบ ASW

   หมายเหตุไทยเริ่มทำการเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D ร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
   *** จึงขอให้ท่านตรวจสอบ
    สถานะ ASW (คลิก) การเชื่อมโยงข้อมูล ASW ของ e-Form D ทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์กับประเทศปลายทาง ทั้งนี้ 5 ประเทศที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ หากมีความพร้อมจะเข้าร่วมในลำดับต่อไป

    ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561


    

   ประกาศ! กำหนดการใช้งาน e-Form D ASW 5 พฤศจิกายน 2561


                    
   กรมฯ ขอแจ้งกำหนดการให้บริการระบบ e-Form D ASW จาก “วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบฯ

                     โดยตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ EDI สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และเริ่มใช้งานระบบ Form D ASW และ Form D ASW Attached Sheet โดยยื่นขอ Form D 2 ประเภทดังกล่าวสำหรับส่งออกไปอาเซียน 9 ประเทศ ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น 
    

   ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการ ดังนี้

                    วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบ EDI/DS Form D (ATIGA) ดังนั้น หากยื่น Form D ATIGA ขอให้มารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

                    วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เริ่มใช้งานระบบ e-Form D ASW

                    ►ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D (ATIGA) ที่เคยยื่นด้วยระบบ EDI หรือ Digital Signature มาใช้สำหรับยื่นด้วยระบบ e-Form D ASW ได้

                    ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบ XML file สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ https://edi.dft.go.th    ข้อมูลและดาวน์โหลด   Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ASW ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : )
                    เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากกรมฯ จะให้บริการออก e-FORM D ASW ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Signature โดย คลิกที่นี่
                    ศึกษาการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ASW โดย คลิกที่นี่
    

                  หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838,  0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385

    ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

    


    

   ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง https://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature คลิกที่นี่ 
    

    

    ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งาน 

    

   https://edi.dft.go.th

    

   ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

     ทดสอบใช้งานระบบ e-Form D ASW (Demo)


                   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ASW (ASEAN Single Window)
    
                   ผู้ประกอบการสามารถทดสอบใช้งานระบบดังกล่าวผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) e-Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่
    
               
    
    
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 02 547 4830, 02 547 4838, 02 547 4810 สายด่วน 1385
    

   คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์มดี (ATIGA) ASW 

    

   ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


    เพื่อรองรับการเชื่อมโยง e-Form D ATIGA
    

             กรมฯ จะทำการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล Form D ATIGA และเริ่มเปิดใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
    

             ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (หรือ คลิกที่นี่)
    

             มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ATIGA ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email:  หรือ โทร. 02-5474832, 02-5474830
    

   ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561


   การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   กรณีผู้ประกอบการถูกขึ้นบัญชี Watch List

    
                  
   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชี Watch List ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
    
                    1) การยื่นตรวจคุณสมบัติฯ (ตรวจต้นทุน) ให้ระบุข้อมูล Invoice No. ต่อจากชื่อสินค้า (ภาษาไทย) ในระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน)
                    2) ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องแนบเอกสารผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มเติมทุกครั้ง
                     
                    หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

   การสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ผ่านเว็บไซต์
    

                    ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 6 แห่ง ได้แก่ นครพนม ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ยะลา และลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    
                    1. ผู้ประกอบการเตรียมแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
                        1.1 ซื้อด้วยตนเอง ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี
                        1.2 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://formstore.dft.go.th โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
                    2. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผ่านระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th
                    3. นำแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ยื่นขอรับบริการออกหนังสือรับรองฯ ที่ สพจ. 6 จังหวัดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
    

                    รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838 หรือสายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
    

    ประกาศ
    

   1 กรกฎาคม 2561 ปิดระบบการให้บริการออก Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์


             ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ GSP สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เนื่องจากต้องใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter: REX) ในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับ 2 ประเทศดังกล่าว จึงขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้
    
             - หากยื่นโดยระบบ Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ต้องยื่นและขอรับ Form ให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
    
             - สามารถขึ้นทะเบียนระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter:  REX) กับกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดได้ทาง www.dft.go.th -> ระบบบริการ e-Service -> ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)
    
             
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4132 (ระบบ REX), 0-2547-4830,  0-2547-4827 หรือสายด่วน 1385
    

   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

    ประกาศ

           ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออก e-Form D เต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)
     

           เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ และเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D เต็มรูปแบบกับศุลกากรประเทศปลายทาง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
     
              1. ศึกษาข้อมูล Port of Discharge และ Unit of Gross weight or other quantity ตามมาตรฐานสากล (UNECE) เพื่อรองรับการกรอกข้อมูลในระบบออก Form C/O และการจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการขอ Form D ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว เพื่อศึกษาและเตรียมควมพร้อมตาม Link ที่ปรากฏข้างล่างนี้
     

                     1.1 Port of Discharge : http://www.unece.org/cefact/locode/service/location (เลือกชื่อประเทศปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูล)
                     1.2 Unit of Gross weight or other quantity : http://www.unece.org/cefact.html -> เมนู outputs -> List of Trade Facilitation Recommendations N°. 16 to 20 (เลือกปี 2017 : Revision 13) หรือ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง Common Code และช่อง Name ใน Sheet of Annex II & Annex III (คลิกดูเอกสารตัวอย่าง)

     

              2. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออก Form D ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Siganture โดย คลิกดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอน
     

                หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
    

    ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


    ประกาศ

   Program Update  (สำหรับการใช้งานวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

   1. โปรแกรมสำหรับส่ง XML [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (DFTClientXMLUploaderCO version 1.1.6.3)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87
   • เพิ่มช่องทางสำรองสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการค้าต่างปรเทศ

   2. โปรแกรมสำหรับพิมพ์ Form D Attached Sheet [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (ATTACHED SHEET FORM D (EXCEL FORM) version 1.0.1.1)

   • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87

   [ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิก]

   ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561


    ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
   สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
   คลิกที่นี่ 

    


    ประกาศ
     
             ตามที่ได้ประกาศยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 - 97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ FORM C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

    
             สำนักบริการการค้าต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ในประเด็นข้างต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่
    
             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

    
    ประกาศ

     
             ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

             1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สาขารัชดาฯ และสุวรรณภูมิ) เท่านั้น  
             2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
             3. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
   ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
     

             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

   ประกาศ
         

             เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
    
        ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
    
        หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561   

   ประกาศ

  
          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

          1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เท่านั้น
          2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
          3. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
  

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

 ประกาศ
      

          เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 
     ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
 
     หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

 ประกาศ
 

กรมฯ จะทำการปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนี้
 

          1. เพื่อปรับปรุงการขอฟอร์ม E ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการระบุ Gross Weight, Net weight ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. และจะเริ่มใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 

          2. เพื่อปรับปรุงการ Config ระบบ เพื่อโอนย้ายสาขารัชดา
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. และจะเริ่มใช้งานได้ในศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 

          ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
แก้ไข ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
 

 ประกาศ

 

การให้บริการที่สาขารัชดา

          ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักบริการการค้าต่างประเทศสาขารัชดา (เดิม) จะย้ายไปรวมกับสาขารัชดา (ใหม่) ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ประตู 3 จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
 
          1. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ สาขารัชดา เพียงจุดเดียว
 
 
          2. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับฟอร์มที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดา สามารถขอรับบริการได้ที่ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ประตู 3 ถนนรัชดาภิเษก เท่านั้น

 
         
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2512 0123 หรือ 0 2511 3021-8 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

 ประกาศด่วนที่สุด!

 
การระบุ Gross Weight ใน FORM E

          กรมฯ กำหนดเลื่อนการระบุ Gross Weight ตามแต่ละรายการสินค้าในช่อง ๙ ของ FORM E จาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับ FORM E รูปแบบเดิม ขอให้มาติดต่อขอรับ FORM ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๒๗ หรือ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๓๐ หรือ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๓๘ หรือ สายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
  

 ประกาศด่วนที่สุด!
 

          เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)

          กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

          1. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ผู้รับมอบอำนาจฯ รายใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์กับกรมฯ จะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับ FORM C/O 5 ประเภท ได้แก่ FORM JTEPA, FTA (Thai – Australia), AANZ, AK และ AJCEP (เฉพาะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้) ผ่านระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ได้ เนื่องจากจะไม่มีการลงนามและประทับตราแบบสดของผู้รับมอบอำนาจฯ บนแบบพิมพ์คำขอ FORM C/O ซึ่งระบบฯ จะลงนามและประทับตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้โดยอัตโนมัติ

          2. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่ขอ FORM E จะต้องระบุ Gross Weight หรือ Net Weight หรือ จำนวน หรือ ปริมาณอื่นๆ ตามแต่ละรายการสินค้าในช่อง 9 ของ FORM E

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4827 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไข ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!
 

          ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งการให้บริการ และขอความร่วมมือผู้ที่จะขอรับ FORM C/O ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ ดำเนินการดังนี้

          กำหนดการปิด Counter ให้บริการ

          - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. จะปิดรับการยื่นบัตรผู้รับมอบอำนาจฯ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ 

          กำหนดการขอ FORM C/O ผ่านทางระบบ Digital Signature และ Electronic Signature and Seal

          1. ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ไม่สามารถเลือกสถานที่รับ FORM C/O ณ กรมการค้าต่างประเทศ (ท่าเรือกรุงเทพฯ) ได้ และขอให้มารับ FORM C/O ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

          2. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักบริการการค้าต่างประเทศที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ยังคงเปิดให้บริการ โดยผู้ที่จะรับ FORM C/O ให้เลือกสถานที่รับฯ คือ กรมการค้าฯ (สอ.) ในระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ที่จะรับ FORM C/O สำหรับสาขาใหม่ที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ให้เลือกสถานที่รับ FORM C/O คือ กรมการค้าฯ (รัชดาใหม่/ท่าเรือกรุงเทพฯ) 

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 249 2106 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไข ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศ
 

"ผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา / นอกโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ให้รายงานการนำเข้า-ส่งออกฯ ผ่านระบบ e-Report ตามเว็บไซต์ https://e-report.dft.go.th" 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2561


            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)


กำหนดการสัมมนา | สมัครเข้าร่วมสัมมนา

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

 ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ!!!

แนวปฏิบัติการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D
(บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา)
คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


 ประกาศ!

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

           - ในวันศุกร์ที่  26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
          - ณ  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน  100 ท่าน)  
          - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<
           >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561


ประกาศ!

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "พัฒนาผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Form)" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ

          - ในวันศุกร์ที่  16 มีนาคม  2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

          - ณ  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (จำนวน  100 ท่าน)  
          - โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           >> Download กำหนดการอบรม <<
           >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561


 ประกาศ!
 
การใช้ e-Form D สำหรับส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะออก Form D แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Form D สำหรับการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องทางระบบฯ จะใช้ Form D แบบกระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษแทนได้ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (SC-AROO) ครั้งที่ 25  

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ผ่านระบบของกรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด      8  จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว ชลบุรี และสงขลา) ไปยัง 4 ประเทศข้างต้น จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะระบบของกรมฯ จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Form D ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางภายใต้ ASEAN Single Window : ASW

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาจากความไม่เสถียรของระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ในช่วงแรกจึงจำเป็นต้องใช้ e-Form D ควบคู่ไปกับ Form D แบบกระดาษไปก่อน   

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4872 หรือ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560


 ประกาศ!

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกที่จะขอ FORM C/O 5 ประเภท ได้แก่ FORM JTEPA, FTA (Thai – Australia), AANZ, AK และ AJCEP (เฉพาะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้) ต้องยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น ดังนั้น ขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้

 • กรณีส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ภายใต้ 5 FORM ดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Digital Signature ได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 18.00 น. และขอให้มาติดต่อขอรับ FORM ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนใช้งานระบบ ESS ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียน Electronic Signature and Seal กับกรมฯ ก่อนเป็นลำดับแรก โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ ได้ที่ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ----> ข้อมูลและดาวน์โหลด ----> ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ 

 • กรณีส่งออกไปประเทศอื่นๆ ภายใต้ 5 FORM ดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ Digital Signature ได้ดังเดิม

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4827 หรือ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560


 ประกาศ
 

          เนื่องจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ได้จัดทำโครงการรับรองตัวเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter (REX) System) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศดังกล่าว ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด Form A จึงขอให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ดังกล่าว ที่ ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)
 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2547-4723 หรือ สายด่วน 1385 ต่อ 4458

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ประกาศ!


เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ทุกประเภท และให้ภาคเอกชนมีเวลาปรับตัว
 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการไม่ต้องแนบผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 – 97 แล้ว รวมทั้ง ไม่ต้องแนบหนังสือยินยอมการใช้ต้นทุนร่วมฯ (เดิมเคยแจ้งให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

ศึกษาแนวปฏิบัติในการขอ FORM C/O ฉบับที่ 2 โดยคลิก ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


ประกาศ!

 

กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ


เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ 

เช่น ยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (พิกัด 25-97) รูปแบบกระดาษ เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งลดการใช้กระดาษ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติในการขอ FORM C/O คลิกเพื่อดูรายละเอียด| เอกสารแนวปฎิบัติ

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ 0-2547-4827

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 
 

 โปรดทราบ

 
 

  ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ Form JTEPA, FTA Thai-Australia, AANZ, AJ และ AK โปรดทราบ

 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น (ศึกษาขั้นตอน คลิก)
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น
     เฉพาะที่ส่งออกไปญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  และเกาหลีใต้ ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น
     ทั้งนี้หากรายใดพร้อมใช้งานระบบ ESS สามารถยื่นขอใช้บริการระบบ ESS ต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สมัครใช้งานระบบ ESS คลิก)
LinkClick.aspxคิล๊ก 
 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2 547 4838, 0 2547 4827, 0 2547 4810 และ สายด่วน 1385
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 


 ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

 • ปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) แบบใหม่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล โทร 0 2547 4837 และ 0 2547 4829
 • ผู้ใดที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าแล้ว สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ  ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature อีกครั้ง แต่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามนิติบุคคลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ สายด่วน 1385  
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 

 ประกาศ


      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้โควต้าภาษี โดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบใหม่ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดสำหรับสินค้า 5 รายการ ประกอบด้วย ไก่หมักเกลือ มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลา และข้าว


ผู้ส่งออกสามารถขอหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ณ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (ส่วนกลางสนามบินน้ำ) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา ข้าว มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (สาขาท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดา) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา และมันสำปะหลัง

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สินค้าไก่หมักเกลือ และปลา


ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form CO ปลา และข้าว 
ได้ทางเว็บไซต์
http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO

 

(มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ดังกล่าว ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email: natthapong@nti.co.th)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4832

 

(ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)


             เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และกำหนดเปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

            

           1) สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ขอให้ผู้ใช้งานระบบฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุกครั้งที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  คู่มือการกรอกข้อมูลผลการตรวจต้นทุน 

 

           2) จัดทำระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าที่มีการแบ่งจำหน่าย (Stock) กรณียื่นขอ FORM D, FORM E, FORM AK และ FORM AJCEP โดยใช้เงื่อนไขแบบ Back to Back 
           
         

           3) ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผู้ใช้งานระบบฯ สามารถยกเลิกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในระบบฯ ได้ด้วยตนเอง เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคำขอ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบ 

         หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559)


      สำหรับเฉพาะผู้ขอ Form AJ เพื่อใช้ส่งออกไปกัมพูชาและเมียนมา

     - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้เข้าระบบ Form AJ ใหม่ เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form AJ เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)  

    - หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  

   
 - ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : ) หรือ โทร. 02-5474832 02-5474830

 


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

 


 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


กรมฯ ให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบดังกล่าว
(เป็นบริษัทที่ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ประกอบการอื่นๆ ยังคงยื่นขอ Form D ได้ตามปกติ)
โดยศึกษาแนวปฏิบัติพร้อมดาวน์โหลด Application สำหรับใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลด

(กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน Application ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email :
)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพั 0-2547-4830, 0-2547-4838

  LinkClick.aspx

 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559


 

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved