ระบบการยื่นคำร้องผ่าน Web Site ของระบบ กรณีใช้ Digital Signature

ระบบการยื่นคำร้องผ่าน Web Site ของระบบ กรณีใช้ Digital Signature กับข้อมูลคำร้องและเอกสารแนบ

 

      ระบบนี้เป็นระบบงานที่ ผู้นำเข้า-ส่งออกใช้ในการ ส่งคำร้องผ่าน Web Site ของระบบ พร้อมเอกสารแนบรูปแบบของไฟล์ประเภท PDF ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้กับไฟล์ประเภท PDF และ ข้อมูลคำร้อง โดยในการส่งคำร้องจะต้องมีการใช้ Digital Certificate

 

 

 

 

เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม จึงขอสรุปข้อดีและข้อเสีย ดังนี้
 
ข้อดี: 
 • รูปแบบนี้เหมาะสมกับบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีการกรอกคำขอที่มีรายการสินค้าไม่เยอะมากนัก
 • สามารถ upload ไฟล์เอกสารแนบ PDF ที่ใช้ประกอบการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
 • ผู้นำเข้า-ส่งออกที่ใช้เข้าใช้ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (EDI) ผ่านเว็บอยู่แล้ว จะมีความคุ้นเคยในการใช้งาน เพราะรูปแบบนี้จะเพิ่มเติมการ upload ไฟล์เอกสารแนบเข้ามาจากเดิมนั่นเอง  จึงไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มจากเดิมมากนัก
 • เมื่อแบบคำขอและเอกสารแนบผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกจึงเข้ามายื่นบัตรเพื่อพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้เลย  และไม่ต้องยื่นเอกสารย้อนหลัง
 • ไม่ต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์ก็สามารถใช้งานได้

ข้อเสีย:

 • ถ้ามีรายการสินค้าที่ขอเยอะมากๆ จะต้องเสียเวลามากในการกรอกรายการสินค้าทุกรายการ
 • กรณีแบบคำขอที่ส่งเข้ามาแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ผู้นำเข้า-ส่งออกจะต้องส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารแนบที่ถูกต้องเข้ามาใหม่อีกครั้ง  ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออกจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอและไฟล์เอกสารแนบ ให้ถูกต้องก่อนส่งแบบคำขอเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


 


 

 

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการติดตั้งและใช้งาน) 
ดาวน์โหลด

ติดตั้ง Plug-in สำหรับส่งข้อมูลด้วย Digital Signatur
ดาวน์โหลด

 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้งานระบบ

 1. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องลงทะเบียนขอ User name ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ที่เว็บไซต์ http://reg-users.dft.go.th )
 2. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องขอมีบัตรผู้ส่งออก-นำเข้า เพื่อใช้ยื่นแบบคำขอ ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีหรือต้องการขอมีบัตรเพิ่มให้ติดต่อได้ที่ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ)
 3. บริษัทผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามของนิติบุคคล เป็นชื่อบริษัทของผู้ส่งออก-นำเข้า ให้เรียบร้อยก่อน (ถ้ามีอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากยังไม่มีให้สมัครขอใช้บริการได้จากหน่วยงานดังนี้
  3.1 TOT CA ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ca.tot.co.th
  3.2 CAT CA ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaipki.com

*** สาหรับบริษัทที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่สมัครขอใช้ในนามนิติบุคคลของบริษัท สาหรับใช้ในโครงการ Paperless ของกรมศุลกากรอยู่แล้ว หากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีการระบุข้อมูล TAXID ที่ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ลงทะเบียนข้อมูลบริษัทไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ บริษัทสามารถนำ Digital Certificate ที่มีอยู่นี้มาใช้งานในระบบงานของกรมการค้าต่างประเทศได้
*** ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ ต้องมีการระบุข้อมูลส่วน
OU=TAXID:เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ของบริษัทที่ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ  และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องยังไม่หมดอายุ

 

หมายเหตุ: การสมัครขอใช้งานบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จะมีการค่าใช้จ่ายเป็นรายปี (ตามข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการ)  ตามจำนวนปีที่สมัครขอใช้บริการ และเมื่อครบอายุที่ขอไว้ Digital Certificate จะหมดอายุลง  ซึ่งจำเป็นจะต้องต่ออายุใหม่  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 


 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ Digital Signature

 

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้

 

 

 

1) ติดตั้งโปรแกรม Plug-in สำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Plug-ins จากเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip
 2. ทำการ Extract ไฟล์ SignNutCom.zip ออกมา  จะพบไฟล์ข้างในโฟลเดอร์ 3 ไฟล์
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ setup.exe เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
 4. คลิกปุ่ม OK

   
 5. คลิกที่ปุ่มติดตั้งโปรแกรม

   
 6. โปรแกรมทำการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 8. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้

 

2) กำหนดค่าความปลอดภัยของโปรแกรม Internet Explorer

 1. เปิดโปรแกรม Inernet Explore
 2. คลิกเมนู Tools
 3. คลิกเมนู Internet options
 4. คลิกแท็บ Security
 5. คลิก Trusted sites
 6. พิมพ์เพิ่มชื่อเว็บไซต์ *.dft.go.th ลงในช่อง Add this website to the zone:
 7. ยกเลิกการเลือก Check Box ของช่อง Require server verification (https:) for all sites in this zone ให้เป็นดังรูป
 8. คลิกปุ่ม Add

   
 9. คลิกปุ่ม Close
 10. กลับมายังหน้าจอก่อนหน้าที่คลิกเลือกแท็บ Security ไว้
 11. คลิกปุ่ม Custom level…

   
 12. จากหน้าต่าง Trusted Sites Zone ให้เลื่อนลงไปจนพบหัวข้อ Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for …
 13. คลิกเลือก Enable

   
 14. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 15. เสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

 

3) การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ประเภทแผ่น CD (ไฟล์)

 1. กรณีการสมัครขอใช้บริการ ประเภท CD ให้ตรวจสอบไฟล์ certificates ที่สมัครขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ   โดยทั่วไปจะมี 2 ไฟล์

   
 2. ทำการติดตั้ง Root certificate ของผู้ให้บริการ
  1. ดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ที่ไฟล์ที่เป็น Root CA ของผู้ให้บริการ จะลงท้ายนามสกลุไฟล์ด้วย .crt
  2. คลิกปุ่ม Install Certificate…

    
  3. คลิกปุ่ม Next >

    
  4. คลิกเลือก Place all certificates in the following store
  5. คลิกปุ่ม Browse…

    
  6. คลิกเลือก Trusted Root certification Authorities
  7. คลิกปุ่ม OK

    
  8. คลิกปุ่ม Next >

    
  9. คลิกปุ่ม Finish

    
  10. ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    
  11. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้ 
  12. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Root CA ของผู้ให้บริการ
    
 3. ทำการติดตั้ง Certificate ของบริษัท
  1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Certificate ของบริษัท ซึ่งจะตั้งไว้เป็นชื่อของบริษัทไว้
  2. คลิกปุ่ม Next >

    
  3. คลิกปุ่ม Next >

    
  4. ใส่รหัสผ่าน ในช่อง Password:
  5. คลิกปุ่ม Next >

    
  6. คลิกเลือก Place all certificates in the following store
  7. คลิกปุ่ม Browse…

    
  8. คลิกเลือก Personal
  9. คลิกปุ่ม OK

    
  10. คลิกปุ่ม Next >

    
  11. คลิกปุ่ม Finish

    
  12. ดำเนินการติดตั้ง Certificate ของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

    
  13. คลิกปุ่ม OK  เพื่อปิดหน้าต่างนี้
  14. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Certificate ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
    

4) ทดสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดมีดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th/check_certificate.aspx

   
 3. เสียบอุปกรณ์ USB token หรือทำการติดตั้ง Certificate ลงในเครื่องคอมฯ ที่จะใช้งานให้เรียบร้อยก่อน
 4. คลิกที่แท็บ ตรวจสอบ(Verify)
 5. ในช่อง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(TaxId): ให้ใส่เลขที่ภาษี ของบริษัทที่ระบุใน Certificate ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องฯ (สามารถดูเลขที่ภาษี ของ Certificate ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องได้จากข้อมูล subject อ่านรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การตรวจสอบการติดตั้ง USB Token ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว”
 6. คลิกปุ่ม Check

   
 7. กรณีทำการติดตั้งโปรแกรม plug-ins และกำหนดค่าตามขั้นตอนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  เมื่อทดลองใส่เลขที่ภาษีที่ถูกต้อง  จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Certificate ที่ติดตั้งไว้ดังรูปภาพ

   
 8. คลิกแท็บ ทดสอบ(Test) เพื่อทดสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ในช่อง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(TaxId): ให้ใส่เลขที่ภาษี ของบริษัทที่ระบุใน Certificate ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องฯ
 10. ในช่อง String Data: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการทดสอบ
 11. คลิกปุ่ม ทดสอบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Sign)

 12. ผลของการเข้ารหัสจะแสดงในช่อง Result:
 13. แสดงว่าการติดตั้งโปรแกรม Plug-ins และการกำหนดค่าถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
   

 

ปัญหาที่พบบ่อยๆ กรณีใช้งานไม่ได้ มีดังนี้

 • สำหรับบริษัทที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy Server แล้วติดปัญหาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ Signature (.sig) เข้าสู่ระบบได้ 
  ให้ตรวจสอบและแก้ไขตามเอกสารแนะนำตามลิงก์นี้

  - คู่มือการกำหนดค่า Proxy Server ให้กับโปรแกรม  หรือ FAQs - คำถามที่พบบ่อย


  รูปแสดงตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบปัญหาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ signature (.sig) ได้ เนื่องจากติดปัญหาการปิดกั้นของระบบเครือข่ายภายใน
  หรือการใช้งาน Proxy Server  ซึ่งต้องมีการประสานกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย(Admin) ของบริษัท
        หรือ เปลี่ยนมาใช้ http://edi.dft.go.th เนื่องจากบางเครื่องใช้ https://edi.dft.go.th ทำให้ไม่สามารถแนบเอกสารได้
 • ปัญหาที่พบกรณียังไม่ได้ทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ของบริษัทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนการอัพโหลดหรือบันทึกข้อมูลด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อผิดพลาดดังรูปภาพด้านล่างนี้  แนวทางการแก้ไข:  ให้ทำการตรวจสอบหรือติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certifcate) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานให้เรียบร้อย
   
 • ปัญหาที่พบกรณียังไม่ได้เพิ่มเว็บไซต์ *.dft.go.th ใน Trusted Sites ของโปรแกรม Internet Explorer  หรือ กรณียังไม่ได้กำหนดค่า Enabled ของหัวข้อ Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting  ใน Internet Option ของโปรแกรม Internet Explorer หรือ กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Plug-ins สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งขอผิดพลาดดังนี้  แนวทางการแก้ไข: ให้ดำเนินการตรวจสอบตาม "ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ Digital Signature" ที่แสดงอยู่ด้านบนให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน

   
 • ปัญหาที่พบกรณีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แสดงผลหน้าเว็บไม่ถูกต้อง หรือคลิกปุ่ม Upload เอกสารแล้วไม่มีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือก upload เอกสารสำคัญ ซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดจากการโปรแกรม IE บางรุ่น แสดงผล Compatibility View Settings ไม่ถูกต้อง
  แนวทางแก้ไข:
  ให้เพิ่มชื่อเว็บไซต์ dft.go.th ให้แสดงผลใน Compatibility View Settings ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  หรืออ่านรายละเอียดตามลิงค์นี้ Setup IE Compatibility View Settings  
   
 • ปัญหาที่พบกรณีทำการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Plug-in สำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการตรวจสอบข้อมูล Certificate และ Plug-in ได้ปกติ จากเว็บ http://edi.dft.go.th/check_certificate.aspx  แต่ไม่สามารถทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Signed) ได้ หรือไม่สามารถ Verify  ข้อมูลที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ได้  สาเหตุเนื่องจากมีการใส่ข้อความตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยในข้อมูลที่กรอกไว้ ซึ่งจะถูกนำไปทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอย่างเดียวจะไม่พบปัญหาดังกล่าว


  จากรูปจะเห็นว่าสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ติดตั้งไว้ได้ตามปกติ  จากรูปจะพบว่ามีการใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยด้วย เมื่อทำการทดสอบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือตรวจสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ผ่าน โดยจะพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา  แนวทางการแก้ไข: 
  ทำการกำหนดค่า Region Settings -> Administrative -> Language for non-Unicode programs ของ Windows ในเครื่องที่ใช้งานโดยคลิกปุ่ม Change System Locale...  ให้เลือกเป็น Thai (Thailand)  เลือกแท็บ Administrative -> ในส่วนของ Language for non-Unicode programs  ให้คลิกปุ่ม change system locale...


  ทำการเลือก Thai (Thailand)

 •  กรณีที่เครื่อง ขึ้น Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support ให้ยกเลิกติ๊ก ตามรูปด้านบน

  ทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่

 • ปัญหาที่พบกรณีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) หมดอายุ

  แนวทางการแก้ไข:

  1 .เปิด Browser Internet explorer (IE)  คลิกเลือก Internet Options


   

  2 .เลือก Tap Content  ---> จากนั้นคลิกเลือก ปุ่ม Certificates

         
 

           3 .เลือก Tap Personal  และตรวจสอบ วันที่หมดอายุของ (Digital Certificate) ในส่วนของ Expitation Date 

       จากนั้นคลิก ปุ่ม Remove เพื่อลบ
(Digital Certificate) ที่ หมดอายุ ออกจาก รายการ

 

      


 • ปัญหาที่พบกรณีเพิ่มรายการสินค้า แต่ระบบแสดงไม่ครบถ้วน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์บางเเครื่อง Internet explorer (IE) ไม่สามารถแสดงหน้ารายการสินค้าได้เต็มรูปแบบ ทำให้ติดปัญหาในการทำการใช้งาน


 • แนวทางการแก้ไข:

 • 1 .เปิด Browser Internet explorer (IE)  เช็ค Compatibility View Settings ว่าตั้งค่าถูกต้องตามคู่มือ หรือ ทดสอบเปิดจากWeb Browser อื่นเพื่อเช็คว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
 • 2.เปลี่ยนมาใช้ https://edi.dft.go.th เนื่องจากอินเตอร์ เป็น Fiber Optic อาจจะมีการปิดกั้นเว็ปไซร์ ที่ไม่มี WWW. 
 • 3.เปลี่ยนมาใช้เว็ปไซร์สำรอง http://123.242.141.50 เพื่อที่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก ใช้Https แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

 • ปัญหาที่พบกรณี upload เอกสารแนบไม่ได้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์บางเเครื่อง Internet explorer (IE) ไม่สามารถแนบเอกสารแนบได้ เนื่องจากบางเครื่องติดระบบป้องการ Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)

 

 •  แนวทางการแก้ไข:
 • ติ๊กเครื่องหมาย ออกจากช่อง Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer) เนื่องจากเป็นระบบป้องกันความปลอดภัย ทำให้ไม่สามารถ Upload เอกสารแนบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved