ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม Plug-ins ที่เกี่ยวข้อง:
============================
ตรวจสอบ Digital Certificate:
============================

ใส่เลขที่ผู้เสียภาษีของบริษัทตามที่ขอ Digital Certificate
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TaxId):

ข้อมูลตรวจสอบการติดตั้ง Digital Certificate และโปรแกรม Plug in
สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature)

 ขั้นตอนผลการตรวจสอบ
1. การติดตั้งโปรแกรม Plug in สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การกำหนดค่า Security Settings - Trusted site zone สำหรับ Internet Explore
3. การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate)
สัญลักษณ์: หมายถึง ผ่านการตรวจสอบ   หมายถึง ไม่ผ่านการตรวจสอบ

 

 

Digital Signature - Client

สำหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Certificate ที่ต้องติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่ใช้ส่งข้อมูล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(TaxId): ค้นหาข้อมูล Certificate ของบริษัทจาก TaxId (เลขผู้เสียภาษี)

String Data:


   

Result:


©2013 NTi. All rights reserved.

  • คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการติดตั้งและใช้งาน) [ดาวน์โหลดได้ที่นี่...]
  • คู่มือการใช้งาน ผ่าน Microsoft Edge (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการติดตั้งและใช้งาน) [ดาวน์โหลดได้ที่นี่...]