FAQs คำถามที่พบบ่อย
 
ForumForumDiscussionsDiscussionsการขอฟอร์มด้วยล...การขอฟอร์มด้วยล...ระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML โดยผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลคระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML โดยผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลค
Disabled 
Previous
 
Next Next
New Post
 7/22/2011 4:18 PM
 

ระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML โดยผู้นำเข้า-ส่งออก
พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลคำร้องและเอกสารแนบ


ระบบนี้เป็นระบบงานที่ ผู้นำเข้า-ส่งออกใช้ในการ ส่งคำร้องรูปแบบของไฟล์ประเภท XML พร้อมเอกสารแนบรูปแบบของไฟล์ประเภท PDF ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับไฟล์ประเภท XML และ PDF ผ่านโปรแกรมส่งไฟล์ที่กรมฯ พัฒนาขึ้นให้กับผู้นำเข้า-ส่งออกใช้งาน

เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม จึงขอสรุปข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี:

  • รูปแบบนี้เหมาะสมกับบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีการขอรายการสินค้าที่มีจำนวนมาก
  • กรณีบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกมีฐานข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลอยู่แล้ว ทีมโปรแกรมเมอร์ของบริษัทสามารถดึงข้อมูลมาใส่ในไฟล์ข้อมูล XML ตามที่กรมฯ กำหนดไว้ได้เลย
  • สามารถส่งไฟล์ XML และไฟล์เอกสารแนบได้พร้อมกันจำนวนครั้งละหลายๆ ไฟล์
  • ทางกรมฯ เตรียมโปรแกรมสำหรับส่งไฟล์ XML และไฟล์เอกสารแนบให้ผู้นำเข้า-ส่งออกนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มสำหรับส่งไฟล์เข้าสู่ระบบ (โปรแกรมของกรมฯ จะทำการสร้างรหัส Digital Signature เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของบริษัทและส่งมาพร้อมกับข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบ)
  • มีการสร้างรหัสข้อมูล Digital Signature เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของบริษัท
  • เมื่อแบบคำขอและเอกสารแนบผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกจึงเข้ามายื่นบัตรเพื่อพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้เลย และไม่ต้องยื่นเอกสารย้อนหลัง

ข้อเสีย:

  • บริษัทจะต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์ที่สามารถสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามที่กรมฯ กำหนดไว้
  • ในระยะแรกต้องมีทีมโปรแกรมเมอร์สำหรับพัฒนาระบบเพื่อการสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามรูปแบบ Schema ที่ทางกรมฯ กำหนดไว้
  • ในระยะแรกอาจจะเสียเวลาในการเรียนรู้และสร้างไฟล์ข้อมูล XML ตามข้อกำหนด Schema ที่กรมฯ กำหนดไว้

 
Disabled 
Previous
 
Next Next
ForumForumDiscussionsDiscussionsการขอฟอร์มด้วยล...การขอฟอร์มด้วยล...ระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML โดยผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลคระบบการยื่นคำร้องในรูปแบบของไฟล์ประเภท XML โดยผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมใช้ Digital Signature กับข้อมูลค

Copyright 2009- 2020 Department of Foreign Trade All rights reserved