ประกาศ

 

ประกาศ

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

งดให้บริการวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เนื่องจากตรงกับอาสาฬหบูชา
(ปิดตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๔๘๒๕
สายด่วน ๑๓๘๕

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 
 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพฯ

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา

 

(ปิดตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 13 กุมภาพันธ์ 2560)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4825 

สายด่วน 1385

(ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)


 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ปรับปรุงหน้าเว็บสำหรับการกรอกข้อมูลเข้าระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงเมนูเงื่อนไขกรณีขอฟอร์มอี เกิน 20 รายการ พร้อมแนบคู่มือการใช้งานเงื่อนไขดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559


 

 กรมการค้าต่างประเทศ


จะปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.


ซึ่งจะส่งให้ระบบบริการประชาชนทุกระบบ ไม่สามารถให้บริการในวันเวลาดังกล่าวได้

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1385

(ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559)


 

 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง
"ปลูกจิตสำนึกงานบริการด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015"
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดอุทัยธานี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4825

(ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)


- ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Edi)
- ระบบออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง (Edi2)
-ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด (Rovers)


เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.

 

(ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)


 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง

"การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ DFT ให้มีประสิทธิผล

ภายใต้กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมไอทีองค์กร (Enterprise Architecture)"

ในวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ จังหวัดระยอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5474825

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม & กิจกรรมสัมพันธ์
“Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2559

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น.


ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอี–1 ชั้น 2

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559


 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง

"รวมพลัง...สร้างจุดเปลี่ยนให้องค์กรเติบโตในยุคเศรษฐกิจ (DFT 4.0)"

ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5474825

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559


 กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม & กิจกรรมสัมพันธ์
“Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2559

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น.


ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอี–1 ชั้น 2

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559   ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

       ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ ดังนั้นผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอ Form AANZ ขอให้ดำเนินการดังนี้

 

    -  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ให้เข้าระบบ Form AANZ ใหม่ (กรณีส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) และระบบ Form AANZ เก่า (กรณีส่งออกไปยังอินโดนีเซีย) เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form AANZ เดิม

 

   - หากจะยื่นโดยระบบ Form AANZ เดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

 

   -  ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AANZ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form AANZ ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : )

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการใช้งาน Form AANZ ได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4753

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559


 สำหรับเฉพาะผู้ขอ Form D และ ASEAN-KOREA เพื่อใช้ส่งออกไปกัมพูชาและเมียนมา

 

     - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ให้เข้าระบบ Form D และ ASEAN-KOREA ใหม่ เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form D และ ASEAN-KOREA เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)  

    - หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้น
ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  

    - ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D และ ASEAN-KOREA ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์
http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D และ ASEAN-KOREA ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : )

 


ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

 


 

 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลจาก Form D ที่ผู้ประกอบการยื่นขอสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมศุลกากรเพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง ภายใต้ระบบ ASW

 

ทั้งนี้ Form D แบบกระดาษ (Paper Form D) ยังคงใช้เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับประเทศผู้นำเข้าได้เช่นเดิม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559


  

 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า FORM AK ไปประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ จะเปลี่ยนจากระบบ HS 2007 เป็น HS 2012


ดังนั้นผู้ส่งออกที่จะขอ FORM AK ไปประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศในระบบ HS 2007 ต้องมายื่นให้เสร็จสิ้น
ภายในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ก่อนเวลา 16.00 น.

 

ข้อมูลพิกัดประเทศต่างๆ
1. พิกัด Brunei
2. พิกัด Indonesia
3. พิกัด Cambodia
4. พิกัด Korea
5. พิกัด Laos
6. พิกัด Myanmar
7. พิกัด Malaysia
8. พิกัด Philipines
9. พิกัด Singapore
10. พิกัด Vietnam

 
 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
(ปรับปรุงวันที่ 8 ธันวาคม 2558)


              
           
  ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป กรมฯ เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี (Form TC) ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form TC ได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


            ตารางพิกัดอัตราภาษีชิลี  (ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2558)

            กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอฟอร์มแบบ XML ของ Form TC ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ email :


ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

 


 


  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ได้มีการปรับพิกัดฯ จากระบบ HS 2007 เป็น HS 2012 

     

       ดังนั้นผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า FORM AANZ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้เริ่มบันทึกข้อมูลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เนื่องจาก กรมฯ จะปรับปรุงข้อมูลพิกัดฯ ฉบับ 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM AANZ และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ FORM AANZ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
     

ข้อมูลพิกัดประเทศต่างๆ
1. พิกัด Australia
2. พิกัด New Zealand
3. พิกัด Vietnam
4. พิกัด Laos
5. พิกัด Cambodia
6. พิกัด Myanmar
7. พิกัด Malaysia
8. พิกัด Singapore
9. พิกัด Indonesia
10. พิกัด Brunei
11. พิกัด Philipines

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2558
    


  ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

  1. งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837
  2. งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828
  3. งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-547-4753 , 02-547-4832
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830
  5. หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558

 


 

 

  ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM E ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

 

                เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงพิกัดฯ ปี 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM E และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

                ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากรปี 2012 ได้ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558


ข้อมูลพิกัดประเทศต่างๆ

1. พิกัด China

2. พิกัด Brunei

3. พิกัด Cambodia (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

4. พิกัด Indonesia
5. พิกัด Lao  (ปรับปรุงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

6. พิกัด Malaysia (แก้ไขวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

7. พิกัด Myanmar (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

8. พิกัด Philippines (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

9. พิกัด Singapore (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

10. พิกัด Vietnam (ปรับปรุงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

 

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558)(ปรับปรุง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)


          สำนักบริการการค้าต่างประเทศ .. จัดทำ คู่มือคำถาม - คำตอบ (FAQs) การขอรับบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th เลือกที่เมนู บริการข้อมูล --> เอกสารเผยแพร่ --> หัวข้อย่อยชื่อ คู่มือ  หรือ คลิกที่นี่!

(ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 


  

           ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved