เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

 

ประกาศ !

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
  • ปรับปรุงระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) แบบใหม่ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล โทร 0 2547 4837 และ 0 2547 4829
  • ผู้ใดที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าแล้ว สามารถยื่นขอหนังสือสำคัญฯ  ด้วยระบบ Digital Signature ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature อีกครั้ง แต่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในนามนิติบุคคลที่เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ สายด่วน 1385  
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 ประกาศด่วน

กรมการค้าต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงห้องจัดฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบ Digital Signature และระบบ Electronic Signature and Seal” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560  ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย จาก ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า เป็น ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 , 0 2547 4838

*ขออภัย ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว*

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 ประกาศ

ข้อปฏิบัติการยื่นขอ Form 5 ประเภท

ได้แก่ Form JTEPA, Form FTA ไทย-ออสเตรเลีย, Form AK, Form AANZ

และ Form AJ สำหรับสินค้าที่ส่งออกไป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  *กรมฯ จะปิดระบบ EDI สำหรับการยื่น Form 5 ประเภทดังกล่าว* ดังนั้น 

 

- ให้ยื่นด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น  สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานระบบ Digital Signature ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) คลิกที่นี่ โดยศึกษาการใช้งานระบบ DS ได้จากคู่มือแนะนำเบื้องต้น คลิกที่นี่

- ให้ยื่นด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยยื่นด้วยระบบ DS หรือระบบ ESS แล้ว  ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย ESS ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) คลิกที่นี่ โดยศึกษาการใช้งานระบบ ESS ได้จากคู่มือการ จดทะเบียนฯ คลิกที่นี่ 


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 * กรมฯ จะปิดระบบ DS สำหรับการยื่น Form 5 ประเภทดังกล่าว* ดังนั้น

- ให้ยื่นด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น กับผู้ประกอบการทุกราย

 

ทั้งนี้ การใช้งานระบบ DS และ ESS ผู้ประกอบการต้องเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับทั้ง 2 ระบบดังกล่าว โดยศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบ DS และระบบ ESS ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ หากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และ สายด่วน 1385


ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (ปรับปรุงวันที่ 21 มิถุนายน 2560)

 

 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

 

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์
(ปิดตั้งแต่วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4824 สายด่วน 1385

(ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560)


 

 ประกาศ


      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะเปลี่ยนระเบียบเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้โควต้าภาษี โดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบใหม่ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดสำหรับสินค้า 5 รายการ ประกอบด้วย ไก่หมักเกลือ มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลา และข้าว


ผู้ส่งออกสามารถขอหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ณ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (ส่วนกลางสนามบินน้ำ) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา ข้าว มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (สาขาท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดา) สินค้าไก่หมักเกลือ ปลา และมันสำปะหลัง

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สินค้าไก่หมักเกลือ และปลา


ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form CO ปลา และข้าว 
ได้ทางเว็บไซต์
http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO

 

(มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ดังกล่าว ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email: natthapong@nti.co.th)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4832

 

(ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)


 กรมการค้าต่างประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อนาคตการค้าไทย...ก้าวอย่างไรให้มั่นคง"

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ รายละเอียด/สมัครเข้าร่วมสัมมนา

(ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560)


             เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และกำหนดเปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
            

           1) สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ขอให้ผู้ใช้งานระบบฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุกครั้งที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  คู่มือการกรอกข้อมูลผลการตรวจต้นทุน 

 

           2) จัดทำระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าที่มีการแบ่งจำหน่าย (Stock) กรณียื่นขอ FORM D, FORM E, FORM AK และ FORM AJCEP โดยใช้เงื่อนไขแบบ Back to Back 
          
         

           3) ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผู้ใช้งานระบบฯ สามารถยกเลิกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในระบบฯ ได้ด้วยตนเอง เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคำขอ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบ 

         หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559)


      สำหรับเฉพาะผู้ขอ Form AJ เพื่อใช้ส่งออกไปกัมพูชาและเมียนมา

     - ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ให้เข้าระบบ Form AJ ใหม่ เพราะกรมฯ จะปิดระบบ Form AJ เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)  

    - หากจะยื่นโดยระบบเดิม ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  

   
 - ผู้ที่ยื่นขอด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form AJ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form AJ ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email : ) หรือ โทร. 02-5474832 02-5474830

 


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

 


 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


กรมฯ ให้บริการยื่นขอ Form D แบบ Attached Sheets รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบดังกล่าว
(เป็นบริษัทที่ใช้งานอยู่แล้ว ผู้ประกอบการอื่นๆ ยังคงยื่นขอ Form D ได้ตามปกติ)
โดยศึกษาแนวปฏิบัติพร้อมดาวน์โหลด Application สำหรับใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลด

(กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน Application ขอคำปรึกษาได้ที่ คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email :
)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา  0-2547-4830, 0-2547-4838

  

 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559


          

 

 

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved