เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560


  ทดสอบใช้งานระบบ e-Form D ASW (Demo)


                ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ASW (ASEAN Single Window)
 
                ผู้ประกอบการสามารถทดสอบใช้งานระบบดังกล่าวผ่านโปรแกรมทดสอบ (Demo) e-Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th หรือ คลิกที่นี่
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 02 547 4830, 02 547 4838, 02 547 4810 สายด่วน 1385
 

คู่มือการกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์มดี (ATIGA) ASW 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


  หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ


 
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ
ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาของกรมฯ เรื่อง "ยกเครื่องเรื่องการค้าต่างประเทศ มุ่งสู่ คต.4.0"

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 134 0944 สายด่วน 1385

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561


 

 
กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม
เรื่อง "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"


 

          เพื่อรองรับการออก e-Form D อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านระบบ ASEAN Single Window : ASW ซึ่งมีการปรับปรุงระบบ โดยมีรายละเอียดเชิงโครงสร้าง และข้อมูลเชิงเทคนิคที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ตามแผนการยกระดับงานบริการการค้าต่างประเทศ จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ เรื่อง “แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"

 
วันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  2561

 
      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 70 คน)
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 70 คน) 
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
 

 เต็ม ปิดรับสมัคร  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)
 
วันพุธที่  12  กันยายน  2561

      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 70 คน)
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 70 คน)
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
 

 เต็ม ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ     
       - ขอกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมฯ บริษัทละ 3 ท่านต่อรอบ และเลือกได้ 1 รอบต่อวันฝึกอบรมเท่านั้น 
         (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838
       - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

 
ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ถึงวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัทพ์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944
สายด่วน 1385

  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561


 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยง e-Form D ATIGA
 

          กรมฯ จะทำการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล Form D ATIGA และเริ่มเปิดใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 

          ผู้ส่งออกที่ขอ Form D ด้วยระบบ Digital Signature รูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทางเว็บไซต์ http://demoedi.dft.go.th -> ข้อมูลและดาวน์โหลด -> Schema CO (หรือ คลิกที่นี่)
 

          มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์ Schema ของ Form D ATIGA ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ พงษ์รัตน์ email: natthapong@nti.co.th หรือ โทร. 02-5474832, 02-5474830
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561


 
การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
กรณีผู้ประกอบการถูกขึ้นบัญชี Watch List

 
               
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชี Watch List ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
 
                 1) การยื่นตรวจคุณสมบัติฯ (ตรวจต้นทุน) ให้ระบุข้อมูล Invoice No. ต่อจากชื่อสินค้า (ภาษาไทย) ในระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน)
                 2) ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องแนบเอกสารผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มเติมทุกครั้ง
                  
                 หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 หรือ 0-2547-4838 หรือ สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 
การสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ผ่านเว็บไซต์
 

                 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 6 แห่ง ได้แก่ นครพนม ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ยะลา และลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 
                 1. ผู้ประกอบการเตรียมแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
                     1.1 ซื้อด้วยตนเอง ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ นนทบุรี
                     1.2 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://formstore.dft.go.th โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
                 2. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลผ่านระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th
                 3. นำแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ (ฟอร์มเปล่า) ยื่นขอรับบริการออกหนังสือรับรองฯ ที่ สพจ. 6 จังหวัดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 

                 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0-2547-4830, 0-2547-4838 หรือสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 


 

ประกาศ
 

1 กรกฎาคม 2561 ปิดระบบการให้บริการออก Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์


          ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ GSP สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เนื่องจากต้องใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter: REX) ในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับ 2 ประเทศดังกล่าว จึงขอให้ผู้ส่งออกดำเนินการ ดังนี้
 
          - หากยื่นโดยระบบ Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ต้องยื่นและขอรับ Form ให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
 
          - สามารถขึ้นทะเบียนระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Registered Exporter:  REX) กับกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดได้ทาง www.dft.go.th -> ระบบบริการ e-Service -> ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)
 
          
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2547-4132 (ระบบ REX), 0-2547-4830,  0-2547-4827 หรือสายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  ประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2561

            โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้รับบริการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ หน่วยให้บริการของสำนักงบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ประกาศ

        ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออก e-Form D เต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบ ASW สำหรับ 4 ประเทศนำร่อง (ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)
  

        เพื่อเตรียมคามพร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ และเชื่อมโยงข้อมูล e-Form D เต็มรูปแบบกับศุลกากรประเทศปลายทาง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
  
           1. ศึกษาข้อมูล Port of Discharge และ Unit of Gross weight or other quantity ตามมาตรฐานสากล (UNECE) เพื่อรองรับการกรอกข้อมูลในระบบออก Form C/O และการจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการขอ Form D ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว เพื่อศึกษาและเตรียมควมพร้อมตาม Link ที่ปรากฏข้างล่างนี้
  

                  1.1 Port of Discharge : http://www.unece.org/cefact/locode/service/location (เลือกชื่อประเทศปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูล)
                  1.2 Unit of Gross weight or other quantity : http://www.unece.org/cefact.html -> เมนู outputs -> List of Trade Facilitation Recommendations N°. 16 to 20 (เลือกปี 2017 : Revision 13) หรือ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง Common Code และช่อง Name ใน Sheet of Annex II & Annex III (คลิกดูเอกสารตัวอย่าง)

  

           2. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ Digital Signature ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรมฯ จะให้บริการออก Form D ด้วยระบบ Digital Signature เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ Digital Siganture โดย คลิกดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอน
  

             หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385
 

 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


ประกาศ

Program Update  (สำหรับการใช้งานวันที่ 2 เมษายน 2561 เท่านั้น)

1. โปรแกรมสำหรับส่ง XML [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (DFTClientXMLUploaderCO version 1.1.6.3)

  • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87
  • เพิ่มช่องทางสำรองสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการค้าต่างปรเทศ

2. โปรแกรมสำหรับพิมพ์ Form D Attached Sheet [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] (ATTACHED SHEET FORM D (EXCEL FORM) version 1.0.1.1)

  • เพิ่มการพิมพ์รุ่นสินค้า (Model) กรณีใช้พิกัดศุลกากรที่ 84,85 และ 87

[ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิก]

ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561


 ขั้นตอนการตั้งค่า Link สำรอง http://123.242.141.50
สำหรับใช้งานระบบ Digital Signature
คลิกที่นี่


ประกาศ
 

          หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สุวรรณภูมิ และรัชดาฯ กำหนดปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์  0 2511 3021 - 27, 0 2134 0944 สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561


ประกาศ
 

          ตามที่ได้ประกาศยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัดฯ 25 - 97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ FORM C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 
          สำนักบริการการค้าต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ในประเด็นข้างต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่
 
          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4827 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

 
 
ประกาศ
 

          หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ ใหม่ งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 และ เปิดให้บริการแทน ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2511 3021 - 27 หรือ 0 2134 0944 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

ประกาศ

  
          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกในการขอรับ FORM C/O ดังนี้ 1) ยกเลิกการแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า พิกัด 25 – 97 และ 2) ยกเลิกการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนผู้อื่น โดยเปลี่ยนจากการแนบเอกสารกระดาษเป็นระบุข้อมูลในระบบออก FORM C/O แทน เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

          1. รับ FORM C/O ทุกประเภท สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรที่ 84, 85 และ 87 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สาขารัชดาฯ และสุวรรณภูมิ) เท่านั้น  
          2. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบออก FORM C/O ได้ เพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
          3. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ไม่ให้คัดลอกเลขที่อ้างอิงชุดคำขอ FORM C/O ประเภทต่างๆ สำหรับสินค้าพิกัด 84, 85 และ 87 ที่บันทึกไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
  

          หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 หรือ 0 2547 4838 หรือ 0 2547 4810 หรือ สายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกาศ
      

          เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนินสินค้า พิกัดฯ 25-97 และการเรียกหนังสือจากผู้ประกอบการที่ขอใช้ต้นทุนร่วม กรณีขอ Form C/O สำหรับสินค้าพิกัดฯ 25-97 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 
     ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form C/O ด้วยระบบ Digital Signature แบบ XML.File สามารถ Download ไฟล์ Schema CO ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับแต่ละกรอบความตกลงได้ที่ http://demoedi.dft.go.th  >> ข้อมูลและดาวน์โหลด >> หัวข้อย่อยชื่อ Schema CO
 
     หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830 หรือ 02 547 4838 หรือ 02 547 4810 สายด่วน 1385
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

 

Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved