เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า


 

 ประชาสัมพันธ์สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

        ได้กำหนดการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม) แบบต่างๆ ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12-16 เมษายน 2557) ประจำปี 2557 ดังนี้

 

         1. สินค้าที่มีวันส่งออกในระหว่างวันที่ 12-21 เมษายน 2557 สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 (เวลา 16.30 น.) ยกเว้นสินค้าที่ส่งออกไปสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยหน่วยงาน บก. ทุกหน่วยจะให้การพิจารณาและบริการครบถ้วนในทุกคำขอฯ


         2. สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอฯ ผู้ส่งออกสามารถนำใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่เป็นปัจจุบันหรือวันที่ก่อนยื่นคำขอฯ ได้ และในส่วนของเอกสารส่งสินค้า (เช่น B/L, AWB) สามารถนำฉบับ Draft มาใช้เป็นเอกสารประกอบได้

 

         3. บก. และหน่วยบริการทุกหน่วย รวมทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557

(ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)


          ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็น 13 หลักนั้น ขอให้ทำการส่งฟอร์มและ Print ฟอร์มให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เนื่องจากการขอฟอร์มนั้นจะอ้างอิงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากข้อมูลของบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหา ภายหลังจากการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก ดังนี้


1. ค้นหาข้อมูลที่ทำการกรอกไว้แล้วไม่พบ 

  •     แก้ปัญหาโดย ทำการป้อนข้อมูลใหม่ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเปลี่ยน

2. ไม่สามารถ Copy เลขที่อ้างอิงเดิมได้

  •     แก้ปัญหาโดย ทำการป้อนข้อมูลใหม่ เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเปลี่ยน

(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555)


   สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง ที่ยื่นขอหนังสือสำคัญฯ ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากเดิม 10 หลัก เป็นเลข 13 หลัก ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
3. หนังสือแจ้งความประสงค์การขอปรับเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4837
(ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555) 

จำนวนผู้ใช้งานระบบ ณ วันที่ 23/04/2014 (วัน/เดือน/ปี)    Visit: 7330   Offline: 3066   Online: 4264   |  DFT Call Center โทร 1385
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved