เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการ)
 
รหัสบัตรผู้ส่งออก - นำเข้า :
รหัสผ่าน :
 แจ้งให้ทราบ

               ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM D ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 28 มีนาคม 2558

 

                เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศ จะปรับปรุงพิกัดฯ ปี 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM D ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2558
สำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการทราบพิกัดฯ ปี 2012 สามารถตรวจสอบพิกัด คลิกที่นี่

(ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)


 

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบฟอร์ม AJ ใหม่ โดยมีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (Download Form AJ New)


โปรแกรมสำหรับใช้ส่งข้อมูล XML เวอร์ชั่นล่าสุด

สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอหนังสือรับรองฯ แบบ XML เท่านั้น

DFT Client XML Uploader Setup 32bit

 version 1.1.3.0

ชุดติดตั้งโปรแกรมส่ง XML เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับเงื่อนไขใหม่ 1 ตุลาคม 2557

------------------------------

 

*** Version Update

01/10/2557 [01.00 น.] version 1.1.3.0

  • เพิ่มรายชื่อฟอร์ม AK เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)

  • เพิ่มรายชื่อฟอร์ม AK ใหม่

  • เพิ่มรายชื่อฟอร์ม AJCEP เก่า (เฉพาะกัมพูชาและพม่า)

  • เพิ่มรายชื่อฟอร์ม AJCEP ใหม่

----------------------------------------------------------------

 01/07/2557 [16:00 น.] version 1.1.2.0

  • ปรับปรุงเรื่องการแสดง Draft ของหนังสือรับรอง 

(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือสำคัญ D รูปแบบใหม่

 ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือสำคัญ AK รูปแบบใหม่


 

          ประชาสัมพันธ์...  ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้รับสิทธิ GSP สหภาพยุโรปอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปจะไม่สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) ได้ทุกรายการ (อ่านเพิ่มเติม)

(ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557)

 


   สำนักบริการการค้าต่างประเทศ .. จัดทำ คู่มือคำถาม - คำตอบ (FAQs) การขอรับบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th เลือกที่เมนู บริการข้อมูล --> เอกสารเผยแพร่ --> หัวข้อย่อยชื่อ คู่มือ  หรือ คลิกที่นี่!

(ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 


 

สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มในรูปแบบ XML ดังต่อไปนี้

-ฟอร์ม ดี (ATIGA) New
-ฟอร์ม ดี (AICO) New
-ฟอร์ม ดี (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์ New
-ฟอร์ม ดี (AICO) Attach Sheet รถยนต์ New
-ฟอร์ม ASEAN-KOREA

 

กรุณาอ่านรายละเอียดการปรับปรุง Schema สำหรับเงือนไข ไม่ต้องการแสดงยอดรวม USD ในช่อง 7 ได้ที่นี่(คลิก)

 

(ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557)


 

 ประกาศ

    ด้วยคณะกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า มีการทบทวนระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรูปแบบหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่ของ Form D และ Form AK โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองฯ ดังนี้

    1. Form D ดาวน์โหลด

    2. Form AK  ดาวน์โหลด

    Link สำหรับ Schema ฟอร์ม D (XML, XML-Attach Sheet รถยนต์) และ AK (XML) ที่ใช้สำหรับทดสอบ
   
http://train-edi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=87

    Link สำหรับ ผู้ที่จะทดสอบฟอร์ม D และ AK แบบระบบส่งผ่าน Internet
   
http://train-edi.dft.go.th/

หมายเหตุ :

    1.สำหรับฟอร์ม D และ AK ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ห้าม Copy เลขที่อ้างอิงเดิม มาใช้งาน ต้องทำการป้อนข้อมูลใหม่ ถึงจะ Copy เลขที่อ้างอิงใหม่ได้

    2.สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลหนังสือรับรองฯ มาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มารับหนังสือรับรองฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มิฉะนั้น ทางกรมฯ จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบ เนื่องจากมีใช้กฎระเบียบในทางปฏิบัติใหม่ ของฟอร์ม D และ AK

(ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557)


 

 

จำนวนผู้ใช้งานระบบ ณ วันที่ 27/04/2015 (วัน/เดือน/ปี)    Visit: 0   Offline: 0   Online: 0   |  DFT Call Center โทร 1385
Copyright 2009- 2010 Department of Foreign Trade All rights reserved